En god og fremtidsrettet eldreomsorg

Det viktigste er at våre eldre som har behov for hjelp får et tilbud av høy kvalitet – ikke hvem som driver tilbudet.

Foto: Colourbox.com

Kommunene i Troms og Finnmark må legge bedre til rette for en god eldreomsorg. Statistikk og framskriving viser at vi i nord vil oppleve en betydelig økning av antall eldre – og dessverre også en samtidig nedgang i antall barnefødsler. Dette betyr at kommunene må gjennomføre en ansvarlig omprioritering for å styrke helse- og omsorgssektoren med fokus på en forsterket evne til god eldreomsorg. Reformen «Leve hele livet» ble vedtatt av Stortinget i desember 2018 og har som hensikt å finne nye og bedre løsninger i tilbudet for eldre.

Kommunene skal forebygge bedre og dermed bidra til å utsette tjenestebehov. Arbeidet med satsningsområdene i reformen skal skje gjennom tverrsektorielt samarbeid hvor kommunene skal jobbe forebyggende, være proaktiv, sørge for utvikling, innovasjon og bærekraft i lokalsamfunnet.  

Troms og Finnmark Høyre mener kommunene i fylket må prioritere tiltak for å øke kapasiteten innen eldreomsorgen. Det være seg flere omsorgsboliger, tilrettelegging av egen bolig, egne sykehjem for demente eller nye, ordinære sykehjem. Den økte kapasiteten kan drives kommunalt eller i privat regi. Kommunene i fylket kan samarbeide bedre ved å bruke helsepersonell på tvers av kommunegrenser, kjøpe korttidsplasser av hverandre og utvikle felles rekrutteringsmodeller. Pårørende og ansatte som vet hvor skoen trykker må bli hørt i planleggingen av fremtidens eldreomsorg.

Frivilligheten må involveres mer og få en sterkere rolle fremover. Vi må sette i gang effektive tiltak for å tiltrekke oss og beholde helsepersonell i fylket nå og i fremtiden. Slik kan kommunene i Troms og Finnmark steg for steg bygge opp kapasitet og kompetanse for å ta imot økningen av eldre som vil ha behov og rett til å få leve gode liv helt til det siste. Det handler om ansvarlighet og respekt.

Troms og Finnmark Høyre vil sikre alle en god og verdig eldreomsorg, tilpasset individuelle behov. For å oppnå dette, sett i lys av den kommende økningen av antall eldre, må vi utnytte alle de gode kreftene i samfunnet. Når det offentlige samarbeider med private aktører, spiller de hverandre bedre. For at også private omsorgstilbud skal være tilgjengelig for alle eldre, mener Høyre at det offentlige skal kjøpe ledige plasser hos private aktører og tilby dem til de som trenger det.

Vi heier på gründere og entreprenører som ønsker å innovere og bidra til økt kapasitet innen eldreomsorgen.

Resolusjon vedtatt på årsmøtet 5. februar 2022