En grønn framtid i nord

Følgende uttalelse ble vedtatt av Troms og Finnmark Høyres årsmøte i helga

Hav
Hav

Troms og Finnmark Høyre mener at det grønne skiftet både gir utfordringer og muligheter.

Selv om vi er få folk i Troms og Finnmark kan vi gjennom egne tiltak være med på å ta del i den globale dugnaden for klima. Vi kan også ta våre naturressurser mer aktivt i bruk for å gi et positivt bidrag til det grønne skiftet.

Norges klimamål og nasjonale bidrag til Parisavtalen er at vi innen 2030 skal kutte klimagassutslippene med minst 50% fra 1990 nivå.

De negative utfall av økte klimagasser og forsøpling, er merkbare andre steder enn der utslippene skjer. I nord har vi f.eks. rike havområder som nå forsøples av plast, og havet blir varmere og surere. Dette har direkte konsekvenser for vår viktigste industri. Også i det daglige vil mennesker kunne oppleve mer ekstremvær, ras, flom og andre naturkatastrofer pga. de globale klimaendringer. Dette vil medføre at beredskapen må styrkes i takt med endringene.

Det grønne skiftet er i stor grad et teknologisk skifte. Vår tilpasningsevne overfor klimaendringer kan gi styrket konkurranseevne og handelsgevinster. I utredning gjort av Miljødirektoratet (2018) vises det bl.a. til at klimaendringer i andre land kan føre til økt etterspørsel etter norske jordbruks- og havbruksprodukter.  Endret reisemønster pga. ekstrem varme på sydligere breddegrader, kan være positivt for vår reiselivsnæring. Åpning av arktiske handelsruter kan gi direkte handelsgevinster og økt etterspørsel etter norsk marinteknisk kompetanse og verftsindustri.

Vi vet også at det finnes forekomster av mineraler i vår region som er viktig i produksjon til en grønnere teknologi. Tilgangen til fornybar energi er meget god, og istedenfor å sende kraftoverskuddet ut av regionen kan mer produseres lokalt.

Vi har lange tradisjoner i nord for bærekraftig bruk av naturen. Det finnes gode eksempler på at bruk av naturen er det beste vern, og vi mener at lokal kunnskap må vektlegges i arealplanlegging både til lands og i kystsonen. Det er viktig at de nordnorske utdanning- og forskningsmiljø styrkes innenfor emner som omhandler klima-, miljø- og beredskap. Forskning på Nord skal i størst mulig grad skje i nord.  Troms og Finnmark Høyre mener mulighetene som ligger i det grønne skiftet må utnyttes i nord, slik at vi kan skape nye arbeidsplasser og utvikling. Vi må ta i bruk ressursene vi har for å bidra til nye klimavennlige løsninger, slik at vi tar vår del av ansvaret for klimaløsningen.