Et styrket norsk forsvar

Troms og Finnmark Høyre mener at styrkingen av Forsvaret til et forsvar med større kampkraft, mer robusthet og økt utholdenhet må fortsette.

Troms og Finnmark Høyre mener at Norge må sikres et effektivt forsvar ved å fortsette arbeidet med å styrke Norges forsvarsevne. Norges medlemskap i NATO er avgjørende for landets sikkerhet. Forsvarsalliansen skal være en bærebjelke i vår forsvarspolitikk for å hindre at vi i fremtiden kan utsettes for trusler mot, eller angrep på Norge. Samarbeid med NATO er avgjørende for Norges sikkerhet og vi må derfor videreføre øving og trening med våre allierte i fredstid. I tillegg er det viktig å legge til rette for økt tilstedeværelse for NATO i Europa. Derfor støtter Troms og Finnmark Høyre enigheten om at US Marine Corps trener i Norge og vil utvide og forlenge dette samarbeidet.

Troms og Finnmark Høyre mener at styrkingen av Forsvaret til et forsvar med større kampkraft, mer robusthet og økt utholdenhet må fortsette. Som en del av våre forpliktelser i NATO er det viktig at Norge følger opp alliansens felles krav til alle medlemsland om at bevilgningene til Forsvaret må ligge på 2 % av Brutto Nasjonalprodukt innen 2024.

Troms og Finnmark Høyre vil:

  • At Norge følger opp våre forpliktelser i NATO ved at bevilgningene til Forsvaret trappes ytterligere opp til 2 % av Brutto Nasjonalprodukt innen 2024, og snarest fylle forpliktelsene til NATOs styrkemål.
  • At Forsvarssjefen i sitt militærfaglige råd gis et handlingsrom til å utarbeide en balansert struktur også innen 2% av BNP som premiss for neste planperiode og i et 20 års perspektiv.
  • Tilrettelegge for økt alliert trening i Norge.