Et troverdig forsvar og god beredskap

Landmakten i Troms og Finnmark må ses under ett, og oppbygging et sted må ikke gå ut over den totale kampkraften som Brigadestrukturen representerer.

Den endrede sikkerhetssituasjonen i verden synliggjør et nasjonalt behov for ytterligere satsing på forsvaret.

Troms og Finnmark er et sterkt forsvarsfylke

Vår geografiske plassering og store land og havarealer i de strategisk viktige nordområdene setter høye krav til god situasjonsforståelse. Troms og Finnmark er et sterkt forsvarsfylke med kapasiteter av regional, nasjonal og internasjonal betydning. NATO-allierte og andre partnernasjoner øver mer i nord, og øver mer med våre styrker. Vi flyr, seiler og trener mer med alle forsvarsgrenene. Høyre mener det er viktig at Hærens tyngdepunkt forblir i nord og at Troms og Finnmark tilrettelegger for samtrening og samhandling.

Landmakten i Troms og Finnmark må ses under ett, og oppbygging et sted må ikke gå ut over den totale kampkraften som Brigadestrukturen representerer. En omgjøring av 2. bataljonen på Skjold til mobiliseringsbataljon gjør at Brigade Nord mister en av sine nåværende tre kampenheter, og vil kunne gi en utilsiktet svekkelse av nasjonal kampkraft. Det er viktig at Hæren har dedikert helikopterstøtte i nord med kapasitet til taktiske forflytninger.

Helikopter

Med dagens forslag til løsning av beredskap for politiet og spesialstyrker vil alle beredskapsressurser(helikopter) samles rundt Oslo. Forsvaret med Bell og Sea King på Rygge, Politiet med sine nye helikopter på det nye Beredskapssenteret. Beredskap for støtte til det sivile samfunn på medisinsk evakuering ved kriser og store hendelser er det dårlig dekning for i Nord. Denne beredskapen vil styrkes i nord med opprettholdelse av 9 Bell og med NH 90 på seiling med kystvakt. Dette vil bli en styrking av totalforsvarskonseptet og vil kunne håndterere krise som oppstår i fredstid og til å kunne håndtere en krise i full krig.

Hærens behov for nye stridsvogner er det stor politisk enighet om. Det foreligger likevel ulike alternativer til når anskaffelsen skal iverksettes. Investering i nye stridsvogner er nødvendig for å komplementere systemer som en troverdig landstridsevne krever.

Fagmilitære miljø må videreutvikles

Forsvarsfylket Troms og Finnmark med solide fagmilitære miljø må videreutvikles i tråd med endret trusselbilde og Forsvarets behov. Infrastrukturen, kapasitetene og den kompetansen som Forsvaret har bygget opp i Troms og Finnmark utgjør mye av fundamentet for det norske Forsvaret. Fylkeskommunen og kommunene må fortsette å være gode samarbeidspartnere for trygging av Norge.

Arbeidet med neste langtidsplan må ha en tydelig retning for å videreutvikle land, luft og sjøstridskreftene i nord.

Troms og Finnmark Høyre vil:

• støtte opp om et sterkt forsvar og videreutvikle totalforsvarskonseptet i nord

• sikre og videreutvikle Forsvarets kapasiteter og tilstedeværelse i Nord-Norge.

• bidra til at landmakten gjennom både heimevern og hær videreutvikles og styrkes

• oppbygging av landmakten i nord, må prioriteres på en slik måte at nye kapasiteter etableres i Finnmark, samtidig som en opprettholder dagens manøverbataljoner i Troms

• bidra til at Hærens tyngdepunkt forblir i nord og at Hæren og Brigade Nord styrkes

• sikre dedikert helikopterstøtte til Hæren i nord gjennom å opprettholde helikopterbasen på Bardufoss med 9 helikoptre av typen Bell 412.

• sikre den sivile beredskapen med 9 Bell på Bardufoss og NH 90 til Kystvakta.

• opprettholde Brigadestrukturen som Hæren trenger, og NATO krever, i nord.

• prioritere anskaffelse av nye stridsvogner.

• etablere et fylkeskommunalt forsvarspolitisk forum med politisk forankring som samhandler med forsvarskommunene i nord for å videreutvikle det samfunnsmessige og næringsmessige potensialet som ligger i et utviklet sivil-militær samarbeid.

• øke forsvarsbevilgningene gradvis opp til 2 % av BNP


Talsperson: Fylkesleder Geir-Inge Sivertsen mob: 95148700