Etablering av Samvirkesenter i Nord-Norge

Det er behov for å ha et senter også i Nord-Norge hvor beredskapsaktørene skal kunne møtes for utdanning, trening og øving.

Gjørv-kommisjonens rapport konkluderte blant annet ved at beredskapsressursenes evne til å koordinere og samhandle har vært mangelfull. Som en oppfølgning av dette er det utredet, med offentlig støtte, etablering av et beredskapssenter (samvirke- og treningssenter) i Sør-Norge (Rygge i Østfold) hvor beredskapsaktørene kan komme sammen, finne hverandre og SAMVIRKE.

Det er behov for å ha et senter også i Nord-Norge hvor beredskapsaktørene skal kunne møtes for utdanning, trening og øving.

  • Nord-Norge er i en forsvars- og sikkerhetspolitisk særstilling
  • Kravene til koordinering og samvirke mellom beredskapsaktører ikke oppfylt
  • Nødvendig å styrke fylkesmannens og kommunenes evne til krisehåndtering
  • Nord-Norge har store natur- og klimamessige utfordringer
  • Nord-Norge er utsatt på grunn av sårbar infrastruktur og store avstander
  • Nord-Norge kan i visse situasjoner ikke påregne støtte fra nasjonale ressurser
Under behandling av JDs del av statsbudsjettet for 2019 spilte Harstad Kommune inn behovet for en etablering av et regionalt samvirkesenter for styrket sivil beredskap i nord ved utnytting av Åsegarden leir, som er vedtatt nedlagt og avhendet innen utgangen av 2019.

En samlet justiskomité ønsket innspillet om et samvirkesenter i nord velkommen; anerkjente dets nasjonale verdi og fastslo at «Slike og andre anlegg, institusjoner og elementer bør inngå i en fremtidig nasjonal struktur for samvirkekompetanse.»

Fra Innst. 6 S: «Komiteen vil særlig understreke behovet for å styrke evnen til regional og lokal krisehåndtering i den nordlige landsdelen. Lokale ressurser må der, i enda større grad enn i den sørlige landsdelen, og enda lenger etter at en hendelse inntreffer, selv måtte håndtere krisen, og trenger derfor å være desto bedre forberedt.» Stortinget vedtok under behandlingen enstemmig å slutte til seg komiteens samlede forslag.

Troms og Finnmark Høyre støtter etablering av et regionalt samvirke- og treningssenter i Nord-Norge.


Vedtatt som uttalelsepå fylkesårsmøtet for Troms og Finnmark Høyre 17.02.19.

For mer infokontakt:

Fylkesleder: Geir-Inge Sivertsen mob: 95148700

Fylkesordførerkandidat: Christine B. Killie mob: 97545509