Finnmark og Nord-Troms – en attraktiv region

Den demografiske utviklingen og framskrivninger fra SSB er tydelig på at vi må gjøre mer i dag for å sikre at Troms og Finnmark utvikles i en positiv retning

Siden 1990 har Finnmark og utvalgte kommuner i Nord-Troms inngått i en tiltakssone etablert av regjeringen. Målet har vært å skape en attraktiv region å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i. Det ble innført flere personrettede og næringsrettede tiltak som for eksempel null arbeidsgiveravgift, fritak for elavgift, nedskriving av studielån, økt skattefradrag. Tiltakssonen har medvirket til at mange mennesker og bedrifter har valgt å etablere seg i Nord-Troms og Finnmark. Det er derfor viktig at tiltakssonen blir videreført og styrket framover.

Det er imidlertid en annen virkelighet i dag enn det var da tiltakssonen ble opprettet. For Troms og Finnmark Høyre er det viktig at innholdet i tiltakssonen oppdateres til dagens behov, og utvikles og utvides i tråd med realitetene: studiegjelden er høyere etter endt utdanning, konkurransen om de beste hodene er hardere, folketallet i tiltakssonen går ned og verden generelt er i stor endring.

Den demografiske utviklingen og framskrivninger fra SSB er tydelig på at vi må gjøre mer i dag for å sikre at Troms og Finnmark utvikles med positiv befolkningsvekst med den samme gjennomsnittsalder som landet ellers. Styrking av virkemidlene i tiltakssonen er viktig både for å få folk til å flytte til og for å få folk til å bli. Det gjelder både de personrettede og næringsrettede tiltakene, men også de som er rettet mot kommunene i tiltakssonen.

For kommunene i tiltakssonen er det av stor betydning at man har økonomiske rammebetingelser som sikrer at man kan tilby likeverdige kommunale tjenestetilbud til innbyggerne og næringslivet, på lik linje med resten av landet. Kommunene i tiltakssonen har særskilte ordninger gjennom inntektssystemet, som skal sikre at disse opprettholder bosettingen og fortsatt er attraktiv for næringsetableringer. Imidlertid er det i dag i inntektssystemet ulike satser for distriktstilskudd for kommunene innenfor tiltakssonen, hvor satsene for kommunene i Nord-Troms er omtrent bare halvparten av satsene som kommunene i Finnmark har.

Troms og Finnmark Høyre vil derfor:

• Styrke ordningen med at man kan få slettet 10 % av studielånet hvert år man er bosatt og yrkesaktiv i Finnmark eller utvalgte kommuner i Troms i 12 måneder sammenhengende, med maksimalt 44 000 kroner hvert år. Ordningen for grunnskolelærere styrkes også, slik at de kan få slettet ytterligere 25 000 kroner hvert år.

• Videreføre og styrke Finnmarksfradraget.

• Videreføre fritak for arbeidsgiveravgift og fritak for el-avgift og merverdiavgift på elektrisk kraft.

• At kommunene i Nord-Troms skal likestilles med Finnmarkskommunene i inntektssystemet.

• Oppnevne en tiltakssonekommisjon som har i oppdrag å vurdere ytterligere utvidelse av innholdet i tiltakssonens virkemidler og eventuelle effekter av dette.

Resolusjon vedtatt av årsmøtet 5. februar 2022