Forslag om rett til foreldrepenger for studenter med barn

Troms og FinnmarkHøyre ønsker at de økonomiske forutsetningene for å få barn i studietiden blir bedre.

Det fødes stadig færre barn i Norge, og færre får også flere barn. Dette mener Troms og Finnmark Høyre er en uheldig utvikling. Fruktbarhetstallene går nedover, og man venter lengre med å få barn. I 2017 er den gjennomsnittlige alderen for førstegangsfødende 30 år.

Tilgjengeligheten til helsestasjoner og effektiv prevensjon er svært god i Norge, derfor har man stor grad mulighet til å planlegge når man skal gjennomføre et svangerskap. Derfor får de fleste barn når det passer dem bedre, både med tanke på livssituasjon, sivilstatus og økonomiske forutsetninger.

Årsaken til at færre får flere barn, henger etter vår oppfatning sammen med at flere studerer lengre. For å få rett til foreldrepenger må man ha vært i arbeid sammenhengende i 6 mnd. Så tiden det tar fra gjennomført grad, til når det økonomisk lønner seg å få barn blir stadig lengre. Studenter tar i større grad enn før lengre utdanning, der en master er 5 år. Noen bruker også lengre tid.

  • Finnmarkog Troms Høyre ønsker at regjeringen skal jobbe for å likestille studiepoengmed arbeid for å opptjene rettigheter til foreldrepenger – Slik at deøkonomiske forutsetningene for å få barn i studietiden blir bedre.

Formålet med forslaget er å legge til rette for at flere studenter og nyutdannede skal få barn, slik at det fødes flere barn. Studenter er en svært ressurssterk gruppe som burde føde flere barn. Men det finnes i dag svært dårlige incentiver for å gjøre dette i studietiden, sammenlignet med dersom man gjør dette når man er i arbeidslivet.