Fylkesveier

Følgende uttalelse ble vedtatt av Troms og Finnmark Høyres årsmøte i helga

Vei
Vei

Troms og Finnmark Høyre krever en fortsatt opptrapping av bevilgningene til fylkesveiene.

Veier skal binde folk sammen. For næringslivet fungerer de som transportkorridorer for varer inn og ut. Det har lenge vært kjent at etterslepet på fylkesveinettet er formidabelt stort. Gjennom økte bevilgninger er man nå i gang med å ta ned etterslepet, men for mange som bor langs de mest utsatte strekningene går denne satsningen ikke fort nok. Dette hindrer tilflytting til distriktene og er en direkte konkurranseulempe for bedriftene.  Nå i vårløsningen ser vi veier i full oppløsning, der skolebuss og melkebiler ikke kommer fram. Beredskapsmessig er situasjonen enkelte steder uforsvarlig. Det er den nåværende regjering som har vist at man i praksis satser på infrastruktur i nord. En fortsatt økt bevilgningstakt er nødvendig for å ta igjen etterslepet og bygge ny infrastruktur i Troms og Finnmark.

Fylkeskommunen må også ta et enda større ansvar som veieier for å ruste opp veinettet. Troms og Finnmark Høyre krever derfor at fylkestinget setter i gang et ekstraordinært løft for å utbedre de viktigste og verste fylkesveiene.

Slik standarden er i dag, er den eneste mulige løsningen for å ta igjen etterslepet at fylkeskommunen og staten går i lag for å løfte fylkesveiene. Stortinget må følge opp satsningene som er presentert i NTP, gjennom årlige bevilgninger i statsbudsjettene. Bare slik kan vi lykkes med å få et fylkesveinett som holder den standarden som kreves for folk, næringsliv og regionen vår.