Geir-Inge Sivertsen: HLM 21

Sjømatnæringen, altså fiskeri- og havbruksnæringen, og alt det som produseres av mat fra norske havområder, er det som skal sikre verdiskaping, innovasjon og eksportinntekter i framtida

Geir-Inge Sivertsen, 8. kandidat for Troms Høyre i stortingsvalget

Potensialet er stort og vi kan håpe på en femdobling av dagens verdier i denne næringen fram mot 2050. Da snakker vi om verdier på rundt 500 milliarder kroner.

For å lykkes må vi ha en aktiv sjømatpolitikk. Havbruksnæringen har allerede en stor vekst med betydelig innovasjon og produksjonsvekst, så her vil vi lykkes dersom vi klarer å få til en bærekraftig produksjon som ikke utfordrer miljøet eller livet i havet.

Vår tradisjonelle fiskerinæring har fortsatt et stort potensial for innovasjon og lokal verdiskaping. Denne næringen er strengt kvoteregulert og veksten her vil være relatert til fangst av nye arter, bedre utnyttelse av fisken og høyere grad av bearbeiding. Flåteleddet er godt strukturert med høy lønnsomhet.

Jeg vil i dag framheve behovet for ny innovasjon og modernisering av landindustrien. Det er fiskeriindustrien som i mange samfunn danner grunnlaget for sysselsetting og bosetting. Da må vi ha en politikk som sikrer høyere andel av lokal bearbeiding, oppdaterte og moderne regler og reguleringer, bedre integrasjon mellom flåteledd og industri og konkurransedyktig markedsadgang.

Mat fra jord og mat fra hav er grunnlaget for matsikkerheten. Vi får 95 prosent av kaloriene vi spiser fra verdens knappe og ikke fornybare landarealer. Med andre ord så produseres kun 5% av våre spiselige ressurser fra havet, så her forstår vi at potensialet for vekst er enormt.

Regjeringens havstrategi legger vekt på at havet er viktig for å skaffe nok mat som tilfredsstiller ernæringsmessige behov til en voksende verdensbefolkning.

Troms og Finnmark Høyre ønsker en mer offensiv fiskeripolitikk som skal bidra til flere helårige arbeidsplasser og verdiskaping i distriktene. Det hefter et stort ansvar for de aktørene i denne næringen som er tildelt en tilnærmet evigvarende ressurs, å bidra til at lokalsamfunnene denne aktiviteten skjer høster gode ringvirkninger av dette.

Myndighetene må legge til rette og styre denne næringen i ønsket retning, og vi må også sørge for at mer av næringskjedene fra havet kan utnyttes til god, sunn og næringsrik mat.

Derfor har Troms og Finnmark Høyre sammen med de andre kystfylkene fremmet flere gode forslag til Høyres program. Vi som bor langs kysten vet hva som skal til, og jeg oppfordrer derfor resten av Landsmøtet til å støtte disse forslagene til offensiv fiskeri- og havbrukspolitikk til beste for oss som nasjon i framtida.