Høyre har ambisjoner for Nord-Norge

Høyre sin programkomite har i lansert førsteutkast til nytt partiprogram. Å skape nye jobber og inkludere flere i arbeidslivet blir den viktigste satsingen for Norge de neste årene. Også for Nord-Norge.

Nordlys sin leder den 7. september fokuserer på Nord-Norgebanen som det eneste saliggjørende for fortsatt vekst i nord. Jernbane er viktig, men et program for en ny regjeringsperiode må favne bredere enn som så.

Høyre har ambisjoner for Nord-Norge og vil føre en politikk som bidrar at folk ønsker å bo i nord. Vårt program skal legge grunnlaget for at folk vil utdanne seg, arbeide og bidra til jobb- og verdiskapning i nord. Høyre vil satse på fornybare naturressurser som fisk, mineraler, vannkraft og vannkraft, og føre en politikk som bidrar til økt innovasjon, produktivitet og ny kunnskap. Mange av de rike naturressursene finner vi i nord. Vårt forslag til politisk plattform er å bygge på det rike grunnlaget vi har av folk og ressurser i nord.

Fortsatt satsing på samferdsel

Varer og tjenester som produseres i nord er avhengig av god kommunikasjon for å nå ut i markedene. Det er avgjørende med gode og trygge veier, flyruter og ruter for transport på sjø. Høyre vil videreføre den historiske satsingen på samferdsel. Det blir viktig å prioritere veistrekninger med stor godstrafikk slik at tilgangen ut til markedene er god.

I Nord-Norge er det luftfarten som utgjør kollektivtrafikken for å frakte folk og gods over lengre avstander. Et godt flytilbud er en viktig konkurransefaktor for vårt eksportorienterte næringsliv i nord, og sentralt for å kunne tiltrekke oss internasjonale turister. Høyre vil arbeide for et godt flytilbud i nord, og sørge for oppgradering av flyplasser og rullebaner.

Nord-Norgebanen er ikke nevnt i Høyre sitt programutkast. Men det er heller ikke fergefri E39 på Vestlandet eller andre konkrete vei- eller jernbaneprosjekter. Høyre har tatt initiativ til en konseptvalgutredning for jernbane i nord, og denne vil bli fulgt opp.

Digital infrastruktur og rask 5G-utbygging

Levende distrikter er avhengig av en god infrastruktur. Tilgang på internett er en forutsetning for å kunne drive en bedrift i dag. Høyre vil bygge ut digital infrastruktur i hele landet, gjennom å legge til rette for en rask og bred utbygging av 5G-nettet, samt en offensiv politikk for videre utbygging av bredbånd.

Grønn omstilling og innovasjon

Effekten av klimaendringene merkes sterkest i nord og det må derfor legges til rette for rammevilkår og næringsutvikling som forener grønn omstilling med økt verdiskapning. Den marine næringa har vært, og vil i fremtiden være den viktigste næringa i nord. Det må sikres bærekraftig utvikling av tradisjonell høsting og videreforedling av hvitfisk, kongekrabbe og lakseoppdrett. Samtidig må mulighetene for nye inntekter og vekst innen sjømatnæringa og den biomarine næringa utvikles.

Høyre vil styrke forskning på nye marine arter og havbruk, samt realisere oppdrett på nye arter. Vi vil skape nye arbeidsplasser i havbruksnæringa ved å etablere en egen konsesjonsordning for havbasert oppdrett, sette av arealer for havbruk utenfor dagens produksjonsområder og vurdere en egen konsesjonsordning for lukkede sjøbaserte anlegg.

Høyre har ambisjoner for Nord-Norge og vil føre en politikk som bidrar at folk ønsker å bo i nord. Vårt program skal legge grunnlaget for at folk vil utdanne seg, arbeide og bidra til jobb- og verdiskapning i nord.

Videreføring av differensiert arbeidsgiveravgift

Næringslivet har behov for gode rammebetingelser, stabilitet og forutsigbarhet i skattepolitikken. Den differensierte arbeidsgiveravgiften er viktig for bedriftene i distriktene. Høyre ønsker å videreføre ordningen.

Desentralisert utdanning og økt digitalisert undervisning

Mangel på kompetent arbeidskraft er mange steder et hinder for vekst i næringslivet. Nordnorske bedrifter rapporterer i større grad enn andre steder i landet om problemer med tilgang til arbeidskraft med rett kompetanse. Høyre vil satse på desentralisering av høyere utdanning og økt digitalisert undervisning. Vi vil jobbe for et godt desentralisert utdanningstilbud på områder som er særlig viktige for lokalt arbeidsliv.

Styrking av lokal selvråderett

Kommunene er bærebjelken i offentlig forvalting. Kommunene er også de som er nærmest innbyggerne. Det er derfor avgjørende at kommunene blir tilført ytterligere makt og myndighet for å kunne utløse det potensialet som ligger i distriktene. Særlig innen areal- og boligpolitikk bør kommunene få større selvråderett. Høyre sin programkomite foreslår å styrke det lokale selvstyret, og at staten bare ved særlige unntak kan gripe inn i den lokale selvråderetten.

Spredning av statlige arbeidsplasser

En god spredning av statlige arbeidsplasser er god næringspolitikk i Distrikts-Norge. Statlige arbeidsplasser bidrar til å øke tilbudet og gjøre det enklere å rekruttere også for næringslivet i regionen. Høyre ønsker at statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo.

Gode lokalsamfunn

Høyre mener at samfunnet bygges best nedenfra. For at bygdene skal leve, er det nødvendig å fortsette å bygge gode lokalsamfunn der folk har tilhørighet. Frivilligheten og et levende organisasjonsliv er viktig for å utvikle gode lokalsamfunn. Høyre vil sørge for at frivillig sektor får gode vilkår og at det er plass til alle i samfunnet.

Høyres forslag til program for neste stortingsperiode skal nå ut på høring, før det behandles og vedtas på Landsmøtet i mars 2021. I ukene som kommer skal vi forankre politikken vår og forme den til et program som rigger oss for fire nye år i regjering. Vi ser frem til gode diskusjoner som skal bidra til verdiskaping og jobbskaping i hele landet, selvsagt også i nord!