Ingen å miste

Tidlig innsats, god kapasitet i helsetjenesten og et forebyggende fokus vil spare menneskeliv.

I 2020 mistet 95 personer livet i trafikken. Det var rekordlavt og et steg i riktig retning.

Det samme året tok 639 mennesker livet sitt, hvor 38 av disse tilhørte fylket vårt. Dette er tall vi ikke kan godta, og som vi må jobbe for å redusere.

En faktor som kan forebygge rus og psykiatri er tilhørighet og identitet for den enkelte. Å føle seg sett og inkludert er viktig for å skape tilhørighet.  Det er lett å glemme at hver person lever et liv ulikt alle andres. Derfor vil vi prøve ut miljøtimer i grunnskolen med fokus på å skape tillit og respekt mellom skoleelever. I likhet med dette er det viktig at hver innbygger i Norge skal kjenne at de har noen eller noe å gå til. Enten det være fotball, råning, sangtimer eller bokbad. Høyre vil gå foran og legge til rette for økt kulturtilbud på tvers av kommunene. Vi mener at man bør strekke seg langt før man innfører avgifter, avvikler kulturtilbud og legger ned møtesteder for unge og voksne. Det er viktig å tenke på at ikke alle har den samme interessen som man selv har, og at det dermed bør være høy terskel for å svekke kulturlivet.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging peker på at det er en klar sammenheng mellom forbruk av rusmidler og selvmord. I denne forbindelsen ønsker Troms og Finnmark Høyre først og fremst å gjennomføre rusreformen. På toppen av dette er det et sterkt behov for å bedre det psykiske helsetilbudet for eldre og korte ned ventetiden det tar å få saken sin i helsevesenet behandlet. At flere må vente i ukevis før saken blir behandlet, eller opplever at de faller mellom to stoler, er uakseptabelt. Vi foreslår at man setter en målsetning om makskrav for ventetid når man henvises til psykolog. Fritt behandlingsvalg kortet ned ventetiden, om man forholder seg til tall før pandemiens utbrudd. Dette burde derfor gjeninnføres. Det er vår oppfatning at tidlig innsats, god kapasitet i helsetjenesten og et forebyggende fokus vil spare menneskeliv på sikt. Høyre vil derfor følge opp handlingsplanen for forebygging av selvmord Ingen å miste 2020-2025.