Interpellasjon: Innsigelse til sentrumplan i Tromsø

Fylkestingsrepresentant Benjamin Furuly fremmet i fylkestinget i mars interpellasjon om fylkesrådets innsigelse til ny sentrumplan i Tromsø. Forslaget ble også vedtatt av fylkestinget.

Fylkestingsrepresentant Benjamin Furuly på talerstolen i fylkestinget

Interpellasjon – Fylkeskommunes innsigelse til ny sentrumsplan i Tromsø  

Tromsø kommune har hatt forslag til revisjon av kommunedelplan for Tromsø sentrum ute til offentlig ettersyn. Fylkesrådet gjorde vedtak om å fremme innsigelse på planen i sitt møte den 10.november 2020 i sak 288/20.  

Fylkeskommunens innsigelse er fremmet med bakgrunn i forslagets virkning på kulturmiljø, fredete og vernede kulturminner av nasjonal interesse for bebyggelse i sentrum av Tromsø. Kommunal- og byutviklingsutvalget i Tromsø kommune har i møte den 10.februar 2022 avvist innsigelsen, og bedt om at fylkeskommunen trekker den tilbake. Konsekvensen av at fylkeskommunen opprettholder sin innsigelse vil være at saken må avgjøres av departementet, og at planen forsinkes.  

Fylkesrådets vedtak punkt 5 i sak 288/20 lød: «Uttalelsen blir gjenstand for dialog og eventuell mekling mellom fylkeskommunen og Tromsø kommune for å finne løsninger på de punktene og merknadene som fremmes i saken». Det er ikke kjent hvilken eventuell dialog som har vært mellom fylkeskommunen og kommunen, og hva denne har resultert i.  

En av fylkeskommunens oppgaver er ansvar for å ivareta kulturminner, og vurdere ivaretagelsen av disse i offentlig planverk. Likevel må dette ansvaret også veies opp mot de andre samfunnsinteressene fylkeskommunen skal ivareta, for eksempel at det skal kunne foregå en positiv og bærekraftig utvikling av Tromsø sentrum. Det synes det ikke som at fylkesrådet i stor nok grad har vurdert ved sin første behandling av saken.  

Forslaget fra kommunen er også i tråd med kommunens ønskede politikk med redusert overflateparkering i sentrum og omdannelse og fornying av områder med lav kvalitet. Samt det generelle ønsket om fortetting i sentrum, som har positive effekter for miljø, klima og de urbane kvalitetene. Videre vil tilrettelegging for høyere bebyggelse også bidra til bedre lønnsomhet i renovering og ivaretakelse av den vernede bebyggelsen.  

Kjernen i fylkesrådets innsigelse går ut på at det ikke skal tillates bygging av høye hus i nærheten av den vernede trehusbebyggelsen. Saken legges nå ut på andre gangs høring, med en høringsfrist på 8 uker. Dette gir fylkeskommunen en mulighet til å ikke opprettholde sin innsigelse til planen, og gjennom dette bidra til at sentrumsplanen ikke ytterligere forsinkes. Slik kan fylkeskommunen også fremstå som en positiv tilrettelegger for en positiv utvikling av Tromsø sentrum. 

Spørsmålet til fylkesråden er:  

  1. Hvordan vurderer fylkesrådet saken etter siste behandling i kommune- og byutviklingsutvalget i Tromsø kommune?  
  1. Hvilken dialog har det vært mellom fylkeskommunen og Tromsø kommune for å finne løsninger på punktene og merknadene fylkesrådet påpekte i sak 288/20?  
  1. Vil fylkesrådet vurdere å trekke sin innsigelse i saken, slik at man kan sikre at ny sentrumsplan i Tromsø endelig kan komme på plass?  

Forslag til vedtak:  

Fylkestinget vedtar å oversende interpellasjonen til videre behandling i Fylkesrådet. Det anmodes om at det gjøres en ny avveining av konsekvensene for bærekraftig utvikling av Tromsø sentrum, slik at den varslede innsigelsen kan frafalles.

Benjamin Furuly, Høyre