Interpellasjon: Nord-Norge trenger mer kapital

Fylkestingsrepresentant Benjamin Furuly fremmet følgende interpellasjon til behandling i fylkestingets møte i oktober 2022.

Fylkestingsrepresentant for Troms og Finnmark Høyre, Benjamin Furuly

Høsten 2020 lanserte Regjeringen en Nordområdemelding som blant annet foreslo å opprette et nytt investeringsfond i Nord-Norge. Formålet til fondet var å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskapning i regionen.

Som en oppfølging av satsning i Nordområdemeldingen, fikk Investinor i oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet å etablere et fond i Nord-Norge med statlig og privat kapital, kalt Pilar Kapital. Private investorer skulle delta med minst 50% av kapitalen. Investinor skulle i første omgang gå inn med 200 millioner kroner, med mulighet for en dobling av beløpet. Målet var at et fond i størrelsesorden 400 – 800 millioner kroner skulle være på plass allerede i 2022.

Kapitalfondets formål var å investere i små og mellomstore bedrifter og prosjekter lokalisert i Nord-Norge. Spesielt var det innrettet mot de delene av markedet hvor det er ønskelig med mer kapital enn hva kapitalmarkedet allerede tilbyr. Ved siden av mangelen på kompetanse er tilgangen på kapital en av de største utfordringene for videre utvikling av næringslivet.

Etter regjeringens varsler om en massiv økning i bedriftsbeskatningen, mer eller mindre over natten, har flere investorer trukket seg fra et mulig samarbeid med staten. Hele fondsprosjektet er nå satt i spill, rett før lansering.

Nord-Norge går med dette muligens glipp av et verktøy som kunne generert store positive ringvirkninger i hele landsdelen. Det arbeides nå med å forsøke og finne nye løsninger for hvordan fondet fortsatt skal kunne etableres og bidra til økt vekstkraft.

I regjeringserklæringen står det at man skal: «Føre en forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk overfor næringslivet», men rekken av negative impulser dagens regjering påfører næringslivet i nord, kan ikke under noen omstendigheter kalles ansvarlig. Tvert imot, har man foreslått store skatteøkninger på næringer som først og fremst befinner seg i distrikts-Norge.

Nord-Norge har et stort potensial for nye vekstbedrifter og nye grønne verdikjeder. For å realisere dette potensialet kreves det derimot risikovillig kapital. Et meget viktig verktøy er nå i fare for å forsvinne ut av verktøykassen, og det bør bekymre alle som er opptatt av utvikling i nord.

Spørsmål til fylkesråden:

  1. Hva tenker fylkesråden om at dette investeringsfondet nå risikerer å forsvinne?
  2. Hvordan vil fylkesrådet arbeide for at fondet fortsatt kan etableres, og eventuelt med en større statlig andel for å kompensere for mindre privat kapital?