Interpellasjon: Nye maritime helikoptre må på plass snarest

Fylkestingsrepresentant Geir-Inge Sivertsen fremmet følgende interpellasjon til behandling i fylkestingets møte oktober 2022

Fylkestingsrepresentant, Geir-Inge Sivertsen

Forsvarets tilgang til helikoptre har over mange år opptatt fylkestinget. Flytting av dedikert helikopterstøtte til hæren var omdiskutert, det samme har anskaffelsen av nye maritime helikoptre til kystvakt og fregatter vært.

På grunn av store problemer med leveranser, har regjeringen besluttet å avslutte innfasingen av NH90, og gitt Forsvarsmateriell i oppdrag å heve kontrakten med leverandøren Nato Helicopter Industries (NHI).

Historien viser at leveransen av NH90 har pågått siden 2005, og bare 8 av 14 maritime helikoptre er levert som bestilt. Forsvarsdepartementet og Forsvaret selv, viser til dokumentasjon på hvorfor dette helikopteret ikke kan møte Forsvarets behov, og velger derfor å terminere kontrakten.

Med denne beslutningen ble alle NH90 umiddelbart tatt ut av drift. De står nå på bakken og det utføres bare nødvendig planlagt vedlikehold.  Dette genererer flere utfordringer både operativt og personellmessig.

Luftforsvaret opplyser at omtrent 130 medarbeidere er direkte berørt av skrinleggingen. Det er maritim helikopterving på Bardufoss som opererer helikoptrene. Her er det over mange ti-år etablert et kompetent miljø som ivaretar kritiske funksjoner knyttet til forsvarets helikoptre. Det er knyttet uro til hva det vil bety for dette miljøet hvis ikke forsvaret snarest kommer med en løsning på situasjon.

Det er særdeles viktig for beredskap og situasjonsforståelsen langs kysten at marinen har tilgang på helikoptre som ivaretar deres mangfoldige behov. At fregatter og kystvakt allerede i en årrekke har manglet denne kapasiteten er uholdbart. Forsvarsministeren anslår at det vil ta minst fem år å få på plass en alternativ maritim helikopterkapasitet. Dette er bekymringsfullt sett ut ifra et totalberedskapsperspektiv og med tanke på ivaretakelse av kompetansemiljøet på Bardufoss.

Spørsmål til Fylkesrådsleder

  1. Hvordan vurderer Fylkesrådsleder konsekvensene av terminering av kontrakt for NH90?
  2. Hvordan vil fylkesrådet aktivt bidra til at det kommer en løsning på plass som ivaretar både totalberedskapen og kompetansemiljøet på Bardufoss?