Interpellasjon: Skolebruksplan i Troms og Finnmark

Fylkestingsrepresentant Cecilie Mathisen fremmet i fylkestinget i mars en interpellasjon om skolebruksplan i Troms og Finnmark fylkeskommune

Fylkestingsrepresentant fra Høyre, Cecilie Mathisen

Arbeidet med å ivareta skolebyggene og fasilitetene. I desember 2020 vedtok fylkestinget i Troms og Finnmark at fylkesrådet skulle utarbeide en skolebruksplan innen juni 2021. Vedtaket lyder som følgende: 

«Fylkestinget ber fylkesrådet utarbeide en skolebruksplan for utdanning i Troms og Finnmark fylkeskommune. Skolebruksplanen skal ha en konkret tiltaksdel som knyttes opp mot økonomiplanperioden 2022-24 og en langsiktig del fram mot 2030. Skolebruksplanen legges fram for fylkestinget i juni 2021. Fylkestinget ber om at fylkesrådet orienterer om arbeidet i fylkestinget i mars 2021.» 

Formålet med både planen og tidspunktet for bestillingen fra fylkestinget var å få et faglig grunnlag før de økonomiske vedtakene skulle vedtas i desember 2021. 

Skolebruksplanen ble imidlertid ikke lagt frem i juni 2021. Saken ble heller ikke lagt frem i oktober 2021, og under møtet kom fylkesråden for utdanning med lovnad om at behandling ville skje mars 2022 fra talerstolen. Saken om skolebruksplanen var på møteplanen i starten, men på et eller annet tidspunkt forsvant saken fra møteplanen til fylkesrådet. Dette fører igjen til at saken igjen utsettes for behandling i fylkestinget. 

En åpenbar konsekvens av at vedtaket til fylkestinget ikke følges opp av fylkesrådet er at utviklingen, vedlikeholdet og elevene og lærerens lærings- og arbeidsmiljø står på stedet hvil. 

Dessverre følger vedtak om skolebruksplan seg inn i rekken av saker der fylkesrådet ikke leverer saker til riktig, ei heller rimelig tid. Fylkestinget venter dermed fortsatt på oppfølging av kjernesaker innenfor utdanning. 

Elevhybler 

I tillegg til selve utdanningsfasilitetene er det et sterkt behov for å sikre elever et trygt og tilstrekkelig borteboertilbud i fylket. Derfor vedtok fylkestinget i mars 2021 å iverksette vurdering av alle skolestedenes borteboersituasjon, og hvordan fylkeskommunen kan sikre borteboere i aldersgruppen 15-19 et godt tilbud. Utredningen skulle gjøres i forbindelse med skolebruksplanen, og inneholde en borteboersituasjon. Nå som vedtaket om skolebruksplaner nok en gang blir utsatt, føyer det seg inn i rekken som enda et vedtak som avventer en realitet. 

Den økonomiske situasjonen i det såkalte utdanning øst 

Ved sammenslåingen 2020 ble de gamle retningslinjene for antall anbefalte elever per klasse for studiespesialiserende og for yrkesfag til gamle Troms og gamle Finnmark opprettholdt. Dette innebar en anbefalt minstegrense for antall elever per klasse for å ivareta både økonomi og fagmiljø. Kompetansen til å fatte vedtak for antall tilbud som startes opp i Troms og Finnmark ligger imidlertid hos fylkesrådet. Derfor må det påpekes at mens fylkesrådet innstiller på å kutte 108 millioner i såkalte utdanning øst de neste tre årene, er det 53 av 168 oppstartede tilbud i samme region, som kategoriseres «under kriteriet» til fylkets retningslinjer om anbefalte antall elever. 

Det vi ser nå er at det istedenfor en utforming av en prioritert investeringsplan, blir heller utdanningssektoren pålagt store innsparingsvedtak knyttet til merforbruk og synkende elevtall. Heller ikke her er fylkestinget informert om hva rektorer og ansatte mener vil bli konsekvensen av et slikt inngripende vedtak. Det bemerkes også at Høyres fylkestingsgruppe har fått tilbakemeldinger på at hverken ansatte, organisasjoner eller rådgivende organ er av inntrykk at de blir inkludert i de prosessene som gjøres innenfor utdanningssektoren per dags dato. 

I tillegg har vi lest i media at det allerede er gjort endringer på LOSA tilbudet som avviker det flertallet i fylkestinget vedtok i budsjett for 2022. 

Dekningsgrad for helsetilbudet ved den videregående skolen 

I mars 2021 vedtok også fylkestinget å i større grad sikre elevenes pyskiske helsetilbud i skolen. Herunder ved å utarbeide en oversikt over tilgjengelige helsesykepleierressurser i den videregående skolen. Et arbeid som det ikke er orientert om, eller lagt frem om, nå et år etter vedtaket ble gjort i fylkestinget. 

Spørsmål til fylkesrådet: 

  1. Hvorfor ligger ikke skolebruksplanen klar til fylkestingets behandling? 
  1. Har fylkesrådet kontroll på den økonomiske situasjonen innen utdanning? 
  1. Hvordan stiller fylkesråden for utdanning seg til denne manglende etterlevelsen av fylkestingets vedtak medfører en stor utfordring for kvalitetsarbeidet fylkestinget er pålagt å utøve som skoleeier? 

Cecilie Mathisen, Høyre