Interpellasjon: Skolekuttene i Finnmark må gjennomgås bedre

Til fylkestinget i desember 21 har fylkestingsrepresentant Kristen Albert Ellingsen fremmet følgende interpellasjon til behandling.

Fylkestingsrepresentant for Høyre, Kristen Albert Ellingsen. Foto: Lars Åke Andersen, Troms og Finnmark fylkeskommune.

Etter fylkesrådets fremlagte budsjettforslag har debatten rundt skolekutt rast i Finnmarks-delen av fylket vårt. Utdanning øst er i forslaget til fylkesrådet kuttet med 15 millioner kroner i 2022 og 31 millioner kroner i 2023 og utover i økonomiplanen. Totalt et krav om innsparing på 108 millioner kroner i perioden. Dette fører til alvorlige konsekvenser for skoler, elever og næringslivet i øst.

Dessverre har fylkesrådet sin prosess om konkretisering av kuttene vært svært dårlig. Rektorene har gjennom media sendt ut varsko om kuttene, og de opplever prosessen som uforsvarlig. Fylkesrådets prosess har ifølge rektorene vært preget av «hastverk og tilfeldigheter» og de reagerer på at vurderingene ikke er synliggjort eller begrunnet.

Det er et sterkt signal, og må oppleves som en tydelig tilbakemelding, når rektorene i avdeling Utdanning Øst så tydelig går ut offentlig og kritiserer prosessen som pågår. Høyre vet at kuttforslagene ikke enda er behandlet i fylkesrådet, og at dette først vil komme etter at fylkestinget har satt de overordnede økonomiske rammene. Det er likevel svært merkelig at fylkesrådet legger opp til så massive kutt i budsjettet, som ikke er konkretiserte. Det resulterer i at fylkestinget risikerer å vedta et budsjett uten å vite konsekvensene av nedtrekkene.

Høyre vil derfor be om at fylkesrådet redegjør for hvordan de har tenkt å hente inn disse 15 millionene på neste års utdanningsbudsjett i øst. Høyre vil også peke på de tydelige manglene som prosessen frem mot dette forslaget har hatt. Slike store endringer vil ha store konsekvenser for elever, næringsliv og regionen. Da bør det være et minstekrav at man gjennomfører en grundig, offentlig debatt om forslagene før man vedtar massive kutt.

I en så stor omstillingsprosess som skolekuttene vil være, bør den politiske styringen fra fylkestinget også være tydelig. Fylkesrådet har i sak 93/21 vedtatt retningslinjer for den årlige rulleringen av opplæringstilbudet fylkeskommunen gir. Første punkt (1) i retningslinjene sier at: «Søkbart opplæringstilbud med antall klasser på hvert tilbud skal vedtas i av fylkestinget innen desember hvert år. I forkant av vedtaket skal det skrives en sak av divisjonsdirektør for Næring og kompetanse der dimensjoneringen av tilbudet foreslås for neste skoleår.»

Fylkestinget har ikke fått forelagt seg en slik sak om det søkbare opplæringstilbudet til dette møtet. Det eneste fylkestinget har fått er et budsjett som foreslår store nedtrekk på rammen til Utdanning Øst. Det er ikke forsvarlig saksbehandling etter Høyres syn.

De samme retningslinjene angir hva som er anbefalt minimumsgrense for oppstart av klasser etter søknader er kommet inn. For utdanning øst er det 7 elever for yrkesfaglige klasser og 10 elever for studiespesialiserende klasser. Disse grensene skal sikre at tilbudet som gis også er økonomisk forsvarlig ut fra fylkeskommunens perspektiv. Det er likevel opprettholdt en stor andel av klasser som faller under disse minimumsgrensene, men hvor mange er ikke kjent for Høyre.

Jeg vil derfor stille følgende spørsmål til fylkesråden for utdanning:

  1. Hvorfor er retningslinjene til fylkesrådet brutt når det gjelder å legge frem en sak om det søkbare opplæringstilbudet til fylkestinget i desember?
  2. Hvor mange klasser i Utdanning øst har elevtall under anbefalt minimumsgrense?

Kristen Albert Ellingsen, Høyre