Kraft til å utvikle nord

Troms og Finnmark Høyre mener kraft er en av de viktigste ressursene i nord i tiden fremover.

Bilde: colourbox.com

Troms og Finnmark Høyre mener kraft er en av de viktigste ressursene i nord i tiden fremover. I tillegg til behovet for mer kompetanse, kapital og arbeidskraft, er tilgang på nok og stabil kraft en forutsetning for at vi skal kunne utvikle regionen vår. Vi mener derfor det må settes et større fokus på hvordan vi skal sikre nettopp dette i Troms og Finnmark i fremtiden.

Den siste tiden har høye strømpriser, spesielt i sør, skapt mye diskusjon og illustrert en del av sårbarheten i kraftsystemet. I nord har vi ikke opplevd de samme høye prisene. Den lave kraftprisen i nord er et konkurransefortrinn vi bør bruke til å skape ny utvikling og arbeidsplasser. Det vil være attraktiv når ny industri skal etablere seg i Norge, som vi allerede har sett eksempler på i Rana med etableringen av batterifabrikken Freyr.

For å opprettholde dette fortrinnet i fremtiden er det behov for økt produksjon av kraft. Ønsket om å etablere nye arbeidsplasser, kombinert med behovet for mer fornybar kraft som følge av klimaendringene, gjør at også Nord-Norge må gripe mulighetene som ligger i økt produksjon. Troms og Finnmark Høyre mener derfor at det må utarbeides en regional plan for kraft i Nord-Norge. Dette må gjerne være et samarbeid med Nordland fylkeskommune, og målet må være å peke på behov for kraft, og muligheter innenfor produksjon av mer fornybar kraft i Nord-Norge. 

Vindkraft har potensialet til å være en viktig bidragsyter i kraftmiksen. Høyre er opptatt av at de områdene det bygges ut vindkraft i skal kompenseres for naturinngrepene. Slik vi har gjort med vannkraften i Norge, bør også en større andel av inntektene fra vindkraftproduksjon tilfalle lokalt. Det vil sikre legitimitet og bidra til at flere lokalsamfunn vil finne det attraktivt å legge til rette for slik produksjon.

Norge er for øyeblikket selvforsynt på vannkraft, men vi må tenke fremover. Med demografisk og teknologisk vekst, øker også energiforbruket. Vi kan ikke vente til vannkraften ikke strekker til. Vi må derfor snarest se på muligheten for å bygge ut kjernekraft i Norge. Verdens energibehov øker også voldsomt. Å sikre grønn energi på norsk jord er ikke nok om vi skal nå FN´s klimamål. Norge har det økonomiske handlingsrommet til å satse på energikilder mange land ikke klarer å sette av midler over lang tid til å bygge.

En helt sentral forutsetning for å utnytte kjernekraft i regionen er utbygging av et bedre kraftnett. I denne sammenheng er en utbygging av ny 420kV linje mellom Skaidi og Varangerbotn helt avgjørende.

Også det regionale nettet har store utfordringer, og det vil være behov for oppgradering og nye linjer i regionen. Da må også Storting og regjering se på hvordan regelverk og virkemiddelapparat kan brukes for å sikre raskere behandling og bedre gjennomføring av oppgradering og nybygging av kraftnettet.

Troms og Finnmark Høyre vil:

  • Bidra til å beholde en lav kraftpris i nord gjennom økt produksjon av fornybar kraft
  • Utarbeide en regional plan for kraft i Nord-Norge
  • Være positiv til nye utbygginger av vindkraftanlegg i regionen, så lenge det sikrer lokale inntekter og verdiskapning
  • At Statnett så raskt som mulig gjennomfører utbygging av ny 420kV linje mellom Skaidi og Varangerbotn i Øst-Finnmark
  • Sikre at regelverk og virkemidler gjør det mulig å oppgradere det regionale kraftnettet til behovene i regionen
  • At Regjeringen utreder flere mulige lokasjoner for bygging av kjernekraftverk
  • At Norge aktivt skal bidra i teknologiutvikling og forskning innenfor fornybare energiformer og lagring av energi
  • At Norges forskningsråd gis økte bevilgninger for å kunne stimulere forskning på kjernekraft

Resolusjon vedtatt av årsmøtet 5.februar 2022