Kutte utslippene – ikke utviklingen

Klima- og miljøproblemene er vår tids aller største utfordring, men klima- og miljøproblemene er også blant vår tids aller største muligheter.

Det kan ikke være noen tvil om at klimaendringer skjer, og at de truer vår klode slik vi kjenner den. Endringene er allerede i gang. Selv om klimaendringene først og fremst bidrar til negativ velferd, kan de også by på noen muligheter for økonomien, helsen og levestandarden vår. Arktis er et av de mest sårbare områdene for endringer i klimaet, noe som gjør det enda viktigere å ta vare på det vi har, og drive en forsvarlig og realistisk klima- og miljøpolitikk. Et konservativt parti må være opptatt av å løse utfordringer som kan påvirke oss nå og i fremtiden.

KLIMABISTAND

Norge er et av de landene i verden som gir mest penger i bistand til utviklingsland. Mye av disse midlene går direkte til landene, noe som fører til at det er vanskelig å følge opp hva bistandsmidlene faktisk brukes til.

Å gi bistand til utviklingsland er noe av det mest miljøvennlige vi kan gjøre, og derfor vil det være fremtidsrettet og klimasmart å prioritere en større del av bistandsbudsjettet til klimavennlige tiltak.

Troms og Finnmark Høyre vil derfor:

 • Prioritere en større andel av bistandsbudsjettet til klimabistand.
 • Omlegge, øke og innrette norsk energibistand mot småskala, fornybare løsninger, for å sikre verdens fattigste tilgang til ren energi.
 • Opprette et nytt norsk program for resultatbasert bistand for havet, hvor havforsuring, oppvarming og marine forsøplinger er prioritert.

KLIMATEKNOLOGI

Vi ser at verdens energibehov fortsetter å øke. Dette gir Norge en unik mulighet til å kunne bli en viktig energiprodusent for verden. Da hoveddelen av norsk kraft kommer fra vannkraft har Norge svært begrenset utslipp av klimagasser fra sin kraftproduksjon. Vannkraft, vindkraft, bølgekraft, bioenergi, solenergi, offshore vindkraft og annen fornybar energiproduksjon har alle ulike miljøkonsekvenser. Vi mener hensynet til klimaet generelt bør veie tyngre enn lokale miljøkonsekvenser ved utbyggingen av fornybar kraftproduksjon.

For å ha mulighet til å nå klimamålene er det nødvendig å kommersialisere ny teknologi. Det er avgjørende at vi klarer å ta i bruk karbonfangst og -lagring (CCS), og vi mener at Nord-Norge bør bli teststed for slike prosjekter.

Norge skal være et flaggskip for grønn teknologi innen kunnskap og kompetanse. Vi har sterke kompetansemiljøer innen industri, høyskoler og universiteter. Ved å prioritere klimaforskning kan Norge levere framtidsrettede løsninger.

Troms og Finnmark Høyre vil derfor:

 • Tillate kraftutbygging i nye vassdrag, samt skånsom utbygging i vernede vassdrag.
 • Ha lønnsomme ordninger for alternativ bruk av overskuddsmassene, lavere kjemikalieforbruk og mer miljøvennlig drift i mineralnæringen.
 • Nord-Norge bør bli teststed for prosjekter som involverer karbonfangst og lagring (CCS) og på sikt bli hovedstad for fornybar energi.
 • Innføre CO2-avgift i landbrukssektoren.
 • At staten skal ta 50 prosent av totalkostnaden ved etablering av land-strøm ved større norske havner.

OLJEPOLITIKK

Barentshavet er et område som er sårbart og lett påvirkes av temperaturforandringer. Vi ser at iskanten flytter på seg hvert år, og det er derfor viktig å kunne fastsette en fast grense og si nei til oljeboring der det vil kunne være til stor fare for det marine livet. Det er likevel problematisk å verne områder. Et vern vil ikke bare verne mot oljeleting, men også muligheten for havvind, bølgekraft og lignende.

Troms og Finnmark Høyre vil derfor:

 • Si nei til vern av havområder utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja
 • Ha en dynamisk og miljøfaglig plassering av iskanten, i tråd med prinsippene om helhetlig økosystembasert forvaltning og føre var-prinsippet
 • At CO2-avgiften fra offshore produksjon av olje- og gass i større grad øremerkes til forskning og utvikling på lavutslippsløsninger
 • Verne det sårbare biologiske mangfoldet rundt iskanten med forutsigbare regelverk for næringene
 • Prioritere en økning av investeringer i innovative klimateknologiske løsninger som et viktig klimapolitisk tiltak

Enstemmig vedtatt på Troms og FinnmarkHøyres årsmøte 26.01.2020