Mer penger til styrking av skolehelsetjenesten og helsestasjoner

Regjeringen fortsetter satsningen på et godt helsetilbud til barn, unge og deres familier. I 2020 får nå en rekke kommuner i Troms og Finnmark 13,1 millioner ekstra til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Dette kommer på toppen av tidligere bevilgninger som nå siden 2014 er økt med til sammen 1,3 milliarder, inkludert 422 mill. kroner i øremerkede midler til helsestasjonene og skolehelsetjenesten.

– Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å være tilstede for å hjelpe barn og unge som har ulike behov. De følger også opp kvinner og familier i både i svangerskapet og i barselperioden. Jeg er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet. En sterk helsestasjons- og skolehelsetjeneste bidrar til å gi barn og unge en trygg og god start i livet, sier Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen.

Helsedirektoratet har fordelt de øremerkete midlene etter søknad. Minst 269 kommuner har søkt tilskudd, hvorav 17 i Troms og Finnmark. Over 93 millioner kroner vil bli gitt i tilskudd til jordmorsårsverk.

Barn og unges helse og oppvekstsvilkår har vært høyt prioritert av regjeringspartiene. Nye tall fra SSB viser en eksempelvis en vekst på nesten 250 årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2018 til 2019, fordelt på både helsesykepleiere, jordmødre og fysioterapeuter. Det har vært en kraftig vekst i årsverk i tjenesten siden 2014.

– Dette er midler som kommer godt med når vi skal følge opp barn og unge i Troms og Finnmark og det er godt å se økningen i antall ansatte fra satsingen vår. Det betyr at flere barn og unge møter en åpen dør hos helsesykepleier, og at vi kan forebygge fysiske og psykiske plager på et tidlig tidspunkt. Det er den beste investeringen vi kan gjøre, særlig i disse tider, sier Gudmundsen.


Du kan lese mer om utdelingen og hvilke kommuner som får midler her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/264-kommuner-far-midler-til-helsestasjon-og-skolehelsetjeneste/id2696911/?fbclid=IwAR1e_qJ7_RKEcbnZQCl1beeuoeSNmjkYNkQH6MCDQc5OVpibyT4dijxwywg