Mineraloljeavgift

Troms og Finnmark Høyre ber finansdepartementet rydde opp i refusjonsordningen for mineraloljeavgift.

Fartøy som i næringsøyemed driver passasjer og godstransport i innenriks sjøfart har siden 1991 vært fritatt for grunnavgift på mineralolje. Stortingets formål med innføring av dette fritaket var å bedre konkurransesituasjonen for norske skip i forhold til utenlandske skip på norskekysten, og i forhold til landbasert transport.

Turisme en voksende næring i vår region. Flere nye turismebedrifter har blitt etablert, fra hval- og havørnsafari til toppturturturisme med mer. Felles for disse nye næringene er at charterbåter brukes til å frakte passasjerer/turister til spennende opplevelser og utilgjengelige turmål.

Skatteetaten administrerer refusjonsordningen på mineraloljeavgift. Imidlertid har Skatteetaten, uten forvarsel for rederier og båteiere, skjerpet kravene for fritaksordningen.

Skatteetaten vurderer at rundturer der passasjerer går ombord i en havn og settes av i samme havn, uten at fartøyet har vært i havn andre steder, nå faller utenfor ordningen.

Skatteetaten legger den samme forståelsen til grunn for ambulansebåter. Både charterbåter og ambulansebåter må være registrert som passasjerbåt for å kunne frakte passasjerer/pasienter.

Skatteetatens nye praksis påfører ekstra kostnader både for turismenæringen og ambulansebåttjenesten.

Troms og Finnmark Høyre mener det er kritikkverdig at skatteetaten endrer kravene til refusjonsordningen for mineralolje uten forvarsel, og mener det er uheldig at den nye praksisen påfører ekstra kostnader både for turismenæringen og ambulansebåter.