Nordområdene – mulighetenes region

Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde og rike på ressurser. I fremtiden, i større grad enn i dag, må disse ressursene bidra til økt verdiskapning og utvikling i nord.

Granavolden-plattformen fastslår at nordområdepolitikken skal vektlegge internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet og beredskap. Det er viktig for Norge å opprettholde Arktis som en fredelig og stabil region, basert på internasjonalt samarbeid og respekt for folkerettslige prinsipper. Folk til folk samarbeid gir kunnskap om levesett og bidrar til trygghet, stabilitet tillit og gode relasjoner.

Troms og Finnmark Høyre har store forventninger til Nordområdemeldingen som regjeringen vil legge frem høsten 2020. Troms og Finnmark Høyre mener at regjeringen skal føre en mer offensiv nordområdepolitikk, der de lange linjene i nordområdepolitikken videreføres samtidig som en har en offensiv og strategisk nærings- og samfunnsutvikling.

Den viktigste forutsetningen for å hevde sterkest mulig suverenitet i nordområdene er en stabil og økende bosetting. Sikkerhetspolitiske betraktninger må være hovedfokuset i politikkutformingen i nord. Økt verdiskaping og stabilt næringsliv er viktige forutsetninger. Nordområdepolitikken er således et samspill mellom utenriks- og innenrikspolitikk.

Det må da føres en aktiv næringspolitikk der utvikling av nye næringer og arbeidsplasser er sentrale tema for å tilføre landsdelen kompetansearbeidsplasser. Marine næringer har vært, og vil i fremtiden være den viktigste næringen i nord og en skattlegging av havbruksnæringen må komme lokalsamfunnene til gode på en slik måte at den fremmer bærekraftig vekst i næringen.

Ilandføring av olje og gass i nord vil være et viktig bidrag til lokal verdiskapning. Næringen vil i tillegg være viktige kompetanse- og premissleverandører for omstilling og grønn utvikling.

Reiseliv har et internasjonalt marked der ressurspotensialet er stort i nord vil gi nye arbeidsplasser i området og er en viktig forutsetning for at folk skal leve og bo i utkantstrøk.

Kunnskap er en grunnleggende forutsetning for en vellykket nordområdepolitikk. Norge skal være ledende på kunnskap om, for og i nord. De nord-norske kunnskapsinstitusjonene må styrkes og gis mulighet til forskning og kompetanseheving. Forskning på tvers av landegrenser er viktig for økt kompetanse, men bidrar også til å videreutvikle samfunnene i nord.

Nordområdene kjennetegnes også ved at urfolk bor i disse områdene. Det er derfor viktig å stimulere til økt samarbeid og samhandling mellom urfolk. Urfolkssamarbeidet i Arktis bidrar til økt bevissthet om og respekt for urfolkenes kultur og rettigheter i alle de

arktiske landene. Den direkte kontakten mellom urfolkene på tvers i regionen er også viktig for gjensidig støtte og bistand over landegrensene og skaper stabilitet i området.

Virkemidlene i tiltakssonen har fungert godt, men det kan være nødvendig å justere disse. Med virkemiddelet lavere beskatning over skatteseddelen og nedskriving av studielån når vi alle som jobber og bor her nord, samtidig som vi beholder kompetent arbeidskraft.

Samtidig som vekst og økt bosetning er en nødvendighet i nord, er det i nord effekten av klimaendringene merkes best. Nordområdemeldingen må derfor legge til rette for at grønn utvikling og økt verdiskapning i nord kan gå hand i hand.

Ressurs- og miljøforvaltning, næringsaktivitet og samfunnsutvikling i nordområdene skal være basert på et godt vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Tilgangen til kunnskap og kompetanse skal bedres for å øke innovasjonsevnen og verdiskapingen i næringslivet i nord.

Troms og Finnmark Høyre vil:

 • At det føres en offensiv, strategisk nasjonal næringspolitikk bl.a i form av kapitaltilgang med fokus på videreutvikling av og etablering av nye arbeidsplasser i nord.
 • Ha en fortsatt aktiv petroleumsaktivitet i nord
 • Legge til rette for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen, og avklare hvordan denne skal skattlegges
 • At det legge til rette for en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen, særlig i distriktene
 • At Forsvarets økende tilstedeværelse i nord bidrar til stabilitet og til å utvikle nye muligheter for næringslivet i nord
 • At Universitetet i Tromsø og relevante forskningsinstitusjoner gis utvidede rammer for utvikling av nordområdekunnskap og forskning på utfordringer og muligheter i nord
 • At Samisk Høgskole gis utvidete rammer og settes i stand til dokumentasjon, ivaretakelse og kunnskapsformidling av urfolkenes tradisjonelle kunnskaper for å ha bærekraftige urfolksnæringer i Nordområdene.
 • At det føres en aktiv nasjonal strategisk politikk som sikrer bosetting og rekruttering av kompetent arbeidskraft til arbeidslivet i nord, bl.a med styrking av eksisterende tiltak i tiltakssonen
 • Legge til rette for en videre utvikling av reindriftsnæringen, både som matprodusent og som reiselivaktør
 • Reindriftsnæringens kompetanse i Arktis må komme tydeligere til uttrykk gjennom involvering i forskning og akademia
 • Gjennomføre flere militære øvelser i nordområdene
 • Sette opp havvindmøller i Barentshavet, der det er lønnsomt for klima
 • Arbeide aktivt for å få på plass et Nordnorsk såkornfond for nordnorsk næringsliv

Enstemmig vedtatt på Troms og FinnmarkHøyres årsmøte 26.01.2020