Økt lokalt selvstyre av motorferdsel i utmark

Følgende uttalelse ble vedtatt av Troms og Finnmark Høyres årsmøte i helga

Erlend Bøe, Fridtjof Winther
Erlend Bøe, Fridtjof Winther

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselsloven) regulerer bruken av motoriserte kjøretøy i utmarka. Det har i mange år vært et ønske, og krav, fra brukere av utmarka at forvaltningen må være mest mulig lokal. På tross av at regjeringen har gjort enkelte forenklinger i regelverket må det fortsatt gjøres ytterligere grep for å flytte mer makt til kommunene for å sikre lokal forvaltning av motorferdsel i utmark.

Fylkestinget i Troms og Finnmark gjorde i sitt møte den 16.-19.mars vedtak om at arbeidet med en revidering av motorferdselsloven må settes i gang. Troms og Finnmark Høyre vil støtte dette kravet, og mener en revidering av loven må legge til rette for at det lokale selvstyret vektlegges tyngre. Det bør også være et overordnet mål for revideringen at den skal føre til forenklinger og forbedringer for de som i dag benytter snøskuter.

I dag opplever kommuner som forsøker å legge til rette for snøskuterbruk, for eksempel gjennom rekreasjonsløyper, et stort byråkrati og motstand mot dette arbeidet. Dette er med på å svekke legitimiteten til regelverket, og bidrar til økende frustrasjon. I Troms og Finnmark er bruk av snøskuter en naturlig del av hverdagen, og for mange en måte å få oppleve friluftsliv og livsglede på. Så lenge kjøringen foregår på en fornuftig og ansvarlig måte, er det heller ikke store negative konsekvenser ved bruken av snøskuter i naturen.

Motorferdselen er en del av vår samferdsel og distriktene har behov for styrket lokaldemokrati knyttet til motorferdsel. Motorferdsel bør derfor overføres til et departement som ivaretar samferdsel eller lokaldemokratiet. Troms og Finnmark Høyre mener derfor at det må å vurderes å flytte forvaltning av motorferdsel til samferdselsdepartementet eller kommunaldepartementet.   

Etablering av løyper har også støtt på noen utfordringer med manglende mulighet til å kjøre på offentlig vei. Det er derfor behov for å gjør det mulig å kjøre korte distanser på offentlig vei fra løypa til bopel, hytte, cafe, butikk og andre næringstilbud.  

Troms og Finnmark Høyre vil:

  • At det gjennomføres en revidering av motorferdselsloven, med mål om å styrke det lokale selvstyret og forenkle regelverket.
  • Overføre ansvaret for motorferdsel i utmark fra klima- og miljøverndepartementet til kommunal- og moderniseringsdepartementet eller samferdselsdepartementet.
  • Revidere forskrift om bruk av snøscooter på vei.
  • Fjerne bestemmelsen om at motorferdselsbruk i snøskuterløyper ikke er tillatt etter 5.mai.

Troms og Finnmark Høyres årsmøte 17.-18.april 2021