Økt vekst i sjømatnæringen skal gi lokale ringvirkninger

Troms og Finnmark har levd av havet i generasjoner, og vi lever i en av verdens viktigste sjømatregioner. En fortsatt vekst i sjømatnæringen må gå sammen med tradisjonelle fiskerier, slik at Troms og Finnmark blir helt sentral i utviklingen av de marine næringene fremover.

Sjømatnæringen er landets nest største eksportnæring og eksporterte i 2018 for om lag 100 milliarder kroner. Det bidrar til å skape store verdier og mange lokale arbeidsplasser rundt om i landet. Fremtidsutsiktene er gode, og på sikt kan sjømatnæringen bli Norges viktigste eksportnæring om forholdene legges godt til rette for det. Bærekraftig vekst er viktig, og derfor må regjeringens ordning med utviklingskonsesjoner styrkes og videreføres for å sikre mer bærekraft og innovasjon i næringen.

Norsk sjømat har en viktig rolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål. I 2018 bidro norsk sjømat daglig med 37 millioner måltider. Våre naturgitte fortrinn, ansvarlige forvaltning og avanserte produksjon gjør at norsk sjømat og teknologi kan mette stadig flere og dekke den voksende globale etterspørselen for høyverdige proteiner produsert med et lavt CO2-avtrykk. En raskt økende global befolkning har behov for sunn, trygg og klimavennlig mat.

Troms og Finnmark har levd av havet i generasjoner, og vi lever i en av verdens viktigste sjømatregioner. En fortsatt vekst i sjømatnæringen må gå sammen med tradisjonelle fiskerier, slik at Troms og Finnmark blir helt sentral i utviklingen av de marine næringene fremover. For Troms og Finnmark Høyre er det viktig at veksten i sjømatnæringen bidrar til lokal verdiskapning i form av lokale arbeidsplasser og inntekter. Prognosene om en dobling av verdiskapingen frem mot 2030 må også bety økte ringvirkninger lokalt.

Om sjømatnæringen skal fortsette veksten, må det gjøres på en bærekraftig måte der utfordringer knyttet til lakselus og rømming løses. Det utvikles ny teknologi som gjør våre naturgitte fortrinn mindre fremtredende. Havbaserte løsninger og landbasert oppdrett vil øke den internasjonale konkurransen. Høyre vil derfor ikke pålegge næringen særskatter som svekker Norge i den globale konkurransen.

Troms og Finnmark Høyre vil advare mot at det innføres nye skatter og avgifter på norske bedrifter. For en region som Troms og Finnmark vil det være svært uheldig om sjømatnæringen påføres en særskatt, en såkalt grunnrenteskatt, som nå utredes av et offentlig utvalg. Det er videre svært uheldig at Norge som eneste land i OECD opprettholder en særskilt formueskatt på arbeidende kapitel og minsker handlingsrommet for nye investeringer og svekker vårt næringsliv. Det er ikke riktig at eiere langs kysten må ta ut ekstra utbytte for å betale skatt. Troms og Finnmark Høyre vil fortsette å legge til rette for et aktivt lokalt eierskap i sjømatnæringen.

Troms og Finnmark Høyre er fornøyd med at regjeringen har opprettet Havbruksfondet. I 2018 kom den første store utbetalingen fra havbruksfondet til norske fylker og kommuner. I alt 2,9 milliarder kroner ble utbetalt hvor av over en milliard til Troms og Finnmark. Troms og Finnmark Høyre mener Havbruksfondet må videreføres og sikre at fremtidig vekst gir en stabil og årlig utbetaling til de kommunene og fylkene som legger til rette for næringen. Alternativet er en statlig særskatt som i realiteten innebærer en massiv overføring av verdier fra kystens næringsliv til statskassen.

Troms og Finnmark Høyre vil:

  • Sikre en videre sterk og bærekraftig vekst i havbruksnæringen.
  • Sikre kystkommunene stabile inntekter fra havbruksnæringen ved å videreutvikle Havbruksfondet.
  • Si nei til grunnrentebeskatning som bidrar til å tappe kysten og distriktene for kapital
  • Sørge for at vi har en lønnsom fiskeflåte med en struktur som sikrer landinger til fiskeindustrien i Troms og Finnmark
  • Utvikle Universitet i Tromsø som nasjonalt kunnskapssenter for de marine næringer.
  • Gjennom regionreformen bidra til at fylkeskommunen kan tilby en forenkling i havbruksforvaltningen.
  • Sikre at norsk sjømat bidrar til å realisere FNs bærekraftmål

Vedtatt som resolusjonpå fylkesårsmøtet for Troms og Finnmark Høyre 17.02.19.

For mer infokontakt:

Fylkesleder: Geir-Inge Sivertsen mob: 95148700

Fylkesordførerkandidat: Christine B. Killie mob: 97545509