Oppgaveoverføring til de nye fylkene

Troms og Finnmark Høyre forutsetter derfor at regjeringen og Stortinget følger opp Stortingets tidligere vedtak, og vil overføre flere oppgaver og beslutninger til fylkeskommunene.

Troms og Finnmark Høyre er enig i de prinsipper som er lagt til grunn for overføring av oppgaver til fylkeskommunene:

  • Legge til rette for positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet, ut fra regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer.
  • Legge til rette for samordnet oppgaveløsning, samordning av sektorer og prioriteringer, og for sektorovergripende initiativer.
  • Bidra til forenkling og tydeliggjøring av ansvarsdelingen innenfor samfunnsutvikling.
  • Større fylkeskommuner som har bedre mulighet til å være likeverdige partnere i samarbeid med statlige aktører, og som bedre vil kunne fremme innbyggernes og næringslivets interesser overfor nasjonale myndigheter.
  • Større fylkeskommuner med større kapasitet og kompetanse i oppgaveløsningen, og som gir stordriftsfordelinger og frigjøring av ressurser til tjenesteproduksjon.

Fylkeskommunene har allerede viktige oppgaver som tjenesteytere, samfunnsutviklere, planmyndighet og som bindeledd mellom sentrale aktører regionalt. De allerede vedtatte oppgavene er ikke tilstrekkelig for å innfri forventningene. Oppgavene som foreslås utredet må resultere i overføringer til regionalt nivå. Overføringen er også svært viktig for å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. Troms og Finnmark Høyre forutsetter derfor at regjeringen og Stortinget følger opp Stortingets tidligere vedtak.

Troms og Finnmark Høyre er særlig fornøyde med at regjeringen vil styrke de nordligste fylkeskommunene ved å gi Troms og Finnmark fylkeskommune ansvar for om lag halvparten av midlene i tilskuddsordningen Arktis 2030, i nært samarbeid med Nordland. Videre skal fylkeskommunenes involvering i planleggingen av gjennomføring av møter i Arktisk råd tydeliggjøres, det opprettes et sekretariat for Nordområdeforum i Vadsø og forvaltning av tilskudd til kvensk språk og kultur foreslås overført til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Troms og Finnmark Høyre forutsetter for øvrig at oppgaver som overføres fullfinansieres.