Ørnebestanden må reguleres

Følgende uttalelse ble vedtatt av Troms og Finnmark Høyres årsmøte i helga

Troms og Finnmark Høyre vil at det igangsettes et arbeid for å kartlegge bestanden av kongeørn og havørn. På bakgrunn av kartleggingen gjennomgås bestandsmål for både kongeørn og havørn, og sikre en god og enhetlig forvaltning av ørnebestanden. I de områder der bestand av kongeørn og havørn er vesentlig høyere enn de vedtatte bestandsmål og skadepotensialet størst, skal det vurderes tiltak for regulering av ørnebestanden for å hindre/redusere skade på beitedyr og husdyr.

Kongeørn, gaupe, jerv, ulv og bjørn er rovvilt. Norge har forpliktet seg til å ta vare på disse artene i henhold til naturmangfoldsloven og internasjonale avtaler, som Bernkonvensjonen.

Forvaltning av kongeørn og havørn er noe som jevnlig blir debattert, og det er ulike syn på hvordan forvaltningen skal være. Økosystemene er svært kompliserte, hvor påvirkninger på enkelte deler av systemet gir direkte og indirekte effekter i øvrige deler. Når store rovdyrarter forsvinner fra områder, påvirkes mange andre deler av økosystemet. I de nordligste fylkene har det vært en ukontrollert utvikling de siste årene av kongeørn og havørn. Bruken av utmarksressurser i skog og fjell til beitende dyr er en viktig del av norsk matproduksjon. At rovdyr kan være en trussel mot husdyr og dyr som beiter i utmark er kjent, men det siste året har det stadig økende bestanden av ørner i de nordligste fylkene utgjort en trussel for blant annet sjøfugler langs kysten, og det rapporteres ofte om angrep på husdyr i bebygde områder.