Samferdselsprioriteringer for fremtiden

En av de viktigste forutsetningene for vekst og utvikling er en god infrastruktur. Samferdsel er viktig for både folk og næringsliv i vårt fylke, og en satsning på dette er avgjørende for at vi skal kunne lykkes med å utnytte de mulighetene vi har i nord.

Regjeringen er nå i gang med arbeidet med en ny nasjonal transportplan som skal gå fra 2022-2033. I den forbindelse vil Troms og Finnmark Høyre understreke viktigheten av at satsningen på samferdsel som har vært de senere år i Nord-Norge fortsetter. Vekstmuligheter innenfor reiseliv, havbruk, fiskeri, landbruk og gruvedrift er store, men forutsetter et effektivt transportsystem. Varene må komme raskt frem til markedet, og folk må kunne forflytte seg raskt og trygt i landsdelen vår.

Gode transportforbindelser fra kysten er ikke bare god distriktspolitikk, men avgjørende for utviklingen av eksportindustrien. Fylkesveiene har siden omklassifiseringen i 2010 vært i for dårlig stand. Det er lite tvil om at fylkesveiene er en viktig transportåre for varer som produseres langs kysten, og som skal videre ut i markedet. Derfor mener Troms og Finnmark Høyre at det må komme et ekstraordinært løft for vedlikehold av fylkesveier. Den satsningen regjeringen allerede har lansert på næringsviktige fylkesveier er viktig og bør trappes opp.

Troms og Finnmark Høyre er positiv til konseptvalgutredningen (KVUen) i tilknytning til jernbane i Nord-Norge. KVUen vil gi et helhetlig bilde av blant annet kostnadene, potensialet, ringvirkninger og trasèvalg. KVUen vil også danne grunnlaget for en god debatt rundt samferdselsutviklingen i nord og veien videre. Dette er viktig i sammenheng med satsning på blant annet veier i distriktet, som allerede i dag skriker etter økt vedlikehold, men også muliggjøringen for å sammenligne alternative transportløsninger som vei, fly og sjø. Troms og Finnmark Høyre mener at også jernbane må være en viktig del av denne utredningen, og ønsker at Nord-Norgebanen skal bygges med bakgrunn i det økende behovet for godstransport i regionen.

Jernbaneforbindelse mellom Øst-Finnmark (Kirkenes) og Finland (Rovaniemi) kan være en avgjørende faktor for framtidig næringsutvikling og befolkningsvekst, i Øst-Finnmark. Arbeidet med å legge til rette for en etablering av den «Arktiske korridor» må videreføres.

Troms og Finnmark Høyre mener det er viktig at de prosjektene som allerede er planlagt i vårt fylke i inneværende Nasjonale transportplan videreføres som planlagt. Spesielt viktige riksveiprosjekter er RV94 Skaidi – Hammerfest, E45 Kløfta og E10 Hålogalandsvegen. Også strekningene E6 Nordkjosbotn – Hatteng og E8 Skibotn – Kilpisjarvi må fullføres.

I Troms og Finnmark er fly som et kollektivtilbud å regne. Her brukes fly daglig både for de som skal arbeide i regionen, og for å reise effektivt mellom steder. Et kjennetegn er at det ofte er små fly med relativt korte flyavstander. Dette taler for at Troms og Finnmark er en naturlig region å starte testing av elfly i. Et prosjekt for uttesting og innfasing av elfly vil være positivt både for klima, men også for å kunne reise på en effektiv måte i et fylke med lange avstander.

Troms og Finnmark Høyre mener at det i prioriteringen av samferdselsprosjekter vektlegges viktigheten av prosjekter for næringsutvikling. Samferdselspolitikk som legger til rette for næringsutvikling gir muligheten til å utnytte potensialet i ressursene i landet.

Troms og Finnmark Høyre mener at:

  • Nord-Norges andel av bevillingene må opprettholdes i kommende NTP
  • De planlagte prosjektene i Nasjonalt transportplan må gjennomføres som planlagt
  • Det må gjennomføres et ekstraordinært løft for vedlikehold av fylkesveiene, også med bidrag fra staten
  • Det bør utarbeides et prosjekt for uttesting av elfly på kortbanenettet i Troms og Finnmark
  • Samferdselsprosjekter som har stor betydning for næringsutvikling må prioriteres, og bør ha en særskilt finansiering
  • Nord-Norgebanen bør bygges
  • Arbeidet med jernbaneforbindelse mellom Sør-Varanger/Kirkenes og Rovaniemi/Finland løftes opp og prioriteres
  • Videreutvikling og utbygging av kaier, havner og næringsområder er viktig for verdiskaping og vekst
  • Planleggingen av Kystriksveien Harstad – Finnsnes – Tromsø må igangsettes

Vedtatt på Troms og Finnmark Høyres årsmøte26.01.2020