Samferdselssatsning må fortsette

Gode transportforbindelser fra kyst til marked er ikke bare god distriktspolitikk, men avgjørende for utviklingen av eksportindustrien.

En vesentlig andel av eksportinntektene fra landets nest største eksportnæring kommer fra fiskeri- og havbruksnæringen i Troms og Finnmark. Sjømaten må raskt og trygt ut i markedet. Sterk vekst og optimisme preger næringslivet i fylket, men utviklingen bremses av transportveier som er smale, bratte, uoversiktlige, ras- og værutsatt og dårlig dimensjonert for tung aksellast. Det haster med å bedre framkommeligheten på disse veiene, hvor trafikken har vokst betydelig med antall vogntog i året. Gode transportforbindelser fra kyst til marked er ikke bare god distriktspolitikk, men avgjørende for utviklingen av eksportindustrien og Solberg-regjeringens satsning på fylkesvei må derfor videreføres.

Næringslivet og befolkningen i fylket er avhengig av transportkorridorer i fylket med god standard og trafikksikkerhet. Solberg-regjeringen tok inn flere strekninger for utbedringer og trafikksikringstiltak på E6 og E8 i NTP 2022-2033 og det er viktig for befolkningen og næringslivet i fylket at disse prosjektene gjennomføres så snart som mulig.

Troms og Finnmark har flere ganger i vinter blitt delt i to og avskåret fra Finnland på grunn av skred og skredfare på E6/E8 i Storfjord. Strekningen har begrensede omkjøringsmuligheter og stenging av fylkets hoved korridor har store negative ringvirkninger for regionen. Daglig hindres transporten av 400 tonn sjømat, 110 vogntog hindres daglig i sin grenseovergang og problemet krever at en finansiering av skredsikringstiltak kommer raskt på plass. 

I statsbudsjettet for 2022 la Solberg-regjeringen inn 25 millioner kroner til opprettelse av forskningssentre for bærekraftig transport. Dette ville bidratt til utvikling av bærekraftig og grønn luftfart i Norge, men i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet kuttet Støre-regjeringen disse midlene. Det haster med å skaffe finansiering og opprette et testsenter slik at norsk luftfart kan komme i førersetet innenfor grønn luftfart.

Troms og Finnmark har høy aktivitet innenfor reiseliv og et ledende kompetansemiljø på luftfart. Norges arktiske universitet har flere utdanninger innen luftfartsvitenskap og Bardufoss lufthavn har pågående prosjekter med testing av elektriske fly. Det nordnorske kortbanenettet passer perfekt til en slik satsning med mulighet for samspill med luftambulansen, forsvaret og private. Forholdene ligger til rette og Troms og Finnmark kan bli ledende på grønn luftfart.

Troms og Finnmark Høyre ber Støre-regjeringen:

  • Viderefører og trapper opp Solberg-regjeringens ekstraordinære bevilgninger for å redusere etterslepet på fylkesveier.
  • Sørger for rask gjennomføring av prosjektene i Solberg-regjeringens NTP 2022-2033.
  • Etablerer innovasjons- og testsenteret for bærekraftig og grønn luftfart med lokasjon i Troms og Finnmark.
  • Innvilger en ekstra bevilgning til skredsikringstiltak ved Grasnes i Storfjord.

Resolusjon vedtatt på årsmøtet 5. februar 2022