Seier for fiskeri- og havbruksnæringen på Høyres Landsmøte

På Høyres landsmøte 14.-16. mai fikk Troms og Finnmark Høyre gjennomslag på 9 fiskeri- og havbruksforslag.

I Høyres stortingsvalgprogram fastslås det at Høyre vil:

  • videreutvikle en sterk havgående fiskeflåte for å kunne fangste norske ressurser i internasjonal sone og hevde norsk suverenitet, samt kunne fangste opparbeidede kvoter i andre farvann, samtidig vil vi ivareta kystflåten
  • sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser for havbruksnæringen gjennom et modernisert, forenklet og effektivt regelverk tilpasset næringens behov og potensial for videre vekst
  • styrke forskning på biomarine arter
  • videreføre bærekraftig forvaltning av fiskebestander og marine arter, basert på faglige råd og forskning
  • gjennomgå deltakerloven og vurdere en styrking av nasjonalitetskravet
  • utnytte våre naturgitte fortrinn for havbruk gjennom å øke kunnskapen om sameksistens mellom havbruk, fiskerier, miljø, samt andre næringer i kystsonen og våre havområder
  • sette i gang en kunnskapsinnhenting om arealbruk, arealbehov og arealforvaltning til havs, og vurdere behovet for en mer samordnet arealforvaltning som bedre og mer forutsigbart avveier de ulike interessene
  • arbeide aktivt for å bygge ned tollbarrierer på bearbeidet fisk, og sikre og markedsadgang
  • stimulere til bruk av ny teknologi samt sørge for gode rammebetingelser og markedsadgang for å legge til rette for at mer fisk blir bearbeidet i Norge

Forslagene var fremmet med støtte fra Møre og Romsdal Høyre, Vestland Høyre og Nordland Høyre.