Siste nytt fra fylkestinget

Fylkestingsgruppa til Troms og Finnmark Høyre vil ønske alle medlemmer og andre et godt nytt år. Vi ønsker med denne artikkelen og gi en oppdatering om hva som skjer på fylkestinget og hva Høyres gruppe mener i de viktigste sakene for regionen.

Høyres fylkestingsgruppe i Troms og Finnmark utenfor fylkeshuset i Vadsø.

Oppdelingsprosessen

Etter stortingsvalget høsten 2021 er det klart at det er et flertall på Stortinget som ønsker en oppdeling av Troms og Finnmark fylkeskommune. Regjeringen har i sin plattform sagt at de skal godkjenne søknad fra fylkestinget vedrørende en oppdeling.

Fylkestinget skal innen 1.mars sende en formell søknad, med tilhørende begrunnelse, til departementet som skal danne grunnlaget for en sak til Stortinget. Høyre er overrasket over at fylkesrådet ikke har kommet lengre i prosessen med sin tilsynelatende viktigste sak denne perioden. Den 25.februar er det innkalt til et ekstraordinært møte i fylkestinget for å behandle utredning om oppdeling. Vi oppfordrer de som har synspunkter om dette å ta kontakt.

Fylkestingsgruppa har også tatt initiativ til et medlemsmøte i Troms og Finnmark Høyre for å diskutere saken den 14.februar på Teams.

Høyre er opptatt av at en slik oppdelingsprosess må gå ryddig for seg, og har derfor vært opptatt av at en utredning om deling må sendes ut på høring. Det mener vi er nødvendig for å oppfylle inndelingslovens krav om at innbyggerne skal høres i en slik sak. Det vil også gi kommuner, næringsliv og enkeltpersoner muligheten til å gi sine innspill til fylkestinget i forkant av en beslutning om å sende en søknad eller ikke. Vi har sammen med KrF og Venstre fremmet forslag om at det skal avholdes folkeavstemning om saken. Forslaget fikk ikke flertall, og ble nedstemt av Ap, Sp og SV.

Det er uklart hvordan prosessen frem mot et ekstraordinært fylkesting blir, og vi er usikre på hvordan fylkesrådet har tenkt å håndtere oppdelingen. Vi merker oss at Viken fylkeskommune har gjennomført en betydelig mer åpen og involverende prosess med en grundig utredning og mulighet for innbyggere til å komme med sine syn. Innlandet fylkeskommune har også vedtatt å avholde folkeavstemning om eventuell oppdeling. Samtidig vet vi at Alta kommunestyre har vedtatt å avholde folkeavstemning om hvorvidt de ønsker å tilhøre Finnmark eller Troms ved en eventuell oppdeling. Dette innebærer også at de gjør en utredning av fordeler og ulemper ved de ulike alternativene, og hva det vil bety for tjenestene som fylkeskommunen gir.

Fylkestingsgruppas primærstandpunkt er at Troms og Finnmark fylkeskommune skal bestå. Vi anerkjenner likevel at det ser ut til å være et flertall både i fylkestinget og på Stortinget som ønsker en oppdeling. I oppdelingsprosessen vil Høyres gruppe bidra konstruktivt, for å sikre et best mulig tjenestetilbud for innbyggerne. Fylkestinget har blant annet vedtatt å sette ned tre politiske utvalg som skal ha et spesielt ansvar for oppdelingsprosessen. I disse utvalgene forventes det også at noen av våre medlemmer skal delta i arbeidet. 

Skolekutt i Finnmark

I desember 2021 la fylkesrådet frem sitt forslag til budsjett 2022 og økonomiplan for 2022-2025. Inne i forslaget lå det et forslag til nedtrekk på Utdanning øst (Finnmark) på 15 millioner kroner i 2022 og 31 millioner kroner utover i perioden. Dette må ses i sammenheng med tidligere vedtatte innsparinger i Finnmark fylkeskommune som ikke er gjennomført i tilstrekkelig grad.

Forslaget skapte stor misnøye og usikkerhet i skolesektoren i Finnmark. Det har versert lekkete dokumenter fra administrasjon i media, og ulike fylkesrådet har sagt ulike ting. I sum har det vært en prosess som Høyre har vært svært kritiske til. Det har vi også gjort til kjenne gjennom media, hvor spesielt Kristen Albert Ellingsen, Cecilie Mathisen og Jo Inge Hesjevik har vært tydelige talspersoner for gruppa.

Høyres gruppe anerkjenner at det er et behov for innsparinger på utdanning også i Finnmark, men vi har vært opptatt av at prosessen skal være åpen og inkluderende. Slik mener vi at vi bedre kan sikre legitimitet og forståelse for nedtrekkene som må gjennomføres. For fylkestinget var det heller ikke mulig å ta stilling til hva konsekvensene av kuttforslaget ville være ettersom de ikke var konkretiserte fra fylkesrådet. Dette etterspurte vi gjennom en egen interpellasjon og i debatten. Fylkesrådet besluttet hvilke linjer som skulle fjernes i sitt møte 21.12.2021, etter at fylkestinget hadde behandlet budsjettet.

Høyre hadde i vårt alternative budsjettforslag en annen innretning enn fylkesrådet. Vi ønsket å se på hvordan man bedre kunne samkjøre administrative ressurser i skolene, slik man har gjort i Troms. Samlet sett hadde vi også et betydelig mindre nedtrekk, og dette finansierte vi gjennom realiseringen av de positive gevinstene vi forventer etter sammenslåingen. Vi ønsket også å se på hvordan fylkeskommunen kunne se på ikke lovpålagte oppgaver foran kutt i primærtjenesten vår, som er videregående opplæring.

MS Hollendaren

Fylkestinget i Finnmark vedtok i 2018 at det skulle gjøres et innkjøp av reservefartøy til hurtigbåtsambandene i Finnmark. I juli 2020 tildelte fylkesrådet bygging av nytt kombifartøy med navn MS Hollendaren til Brødrene Aa AS. Båten har kostet 83,5 millioner kroner i innkjøp. Når fylkeskommunen overtok båten var det uten noen avtale med operatør om hvordan båten skulle settes inn i drift. Det har heller ikke vært mulig å få oversikt over hvilke drifts- og vedlikeholdskostnader som knyttes til den. Høyre fremmet i fylkestinget i desember derfor en interpellasjon om plan for bruk av MS Hollendaren.

På julaften signerte fylkesordføreren en kontrakt med Boreal Sjø AS for bruk av båten. Det er fortsatt ikke klart for Høyre hva dette vil koste eller hvordan prosessen har vært frem til i dag. Vi følger derfor denne saken spesielt opp i tiden fremover.

Åsgårdmarka

I desember 2021 vedtok fylkestinget å selge en eiendom i Tromsø kommune, direkte til Tromsø kommune. Dette fraviker hovedregelen om at offentlige eiendommer skal selges på det åpne markedet. Høyre har vært kritiske til hvordan fylkesrådet har håndtert saken, og har spesielt vært bekymret for at fylkestinget har handlet på tvers av rådene vi har fått fra advokatkontoret vårt. Saken har vært mye belyst i Nordlys.

Budsjett og økonomiplan

I budsjettforslaget tok de foreslåtte skolekuttene en stor del av oppmerksomheten. Det var likevel også noen andre saker der som gruppa mener det kan være viktig å spesielt bite seg merke i.

Posisjonen (Ap, SV og SP) kom overraskende med et tilleggsforslag under komitebehandling, om at det skal settes av 2 milliarder kroner ekstra til et reinvesteringsprogram innenfor fylkesveier i Troms. Høyre har også i sitt budsjettforslag satt inn ekstra midler for å ta igjen etterslepet på fylkesveiene. Tilleggsforslaget fra posisjonen opplevde vi likevel som et uansvarlig forslag ettersom det etter vår mening ikke hadde en realistisk inndekning. Vi mener også det er svært spesielt å vedta en slik stor investeringspakke, men å samtidig forbeholde den bare en del av fylket.

Det var også stor usikkerhet rundt hva disse midlene egentlig var, og hvilke prosjekter de skulle gå til. Det har vi fortsatt ikke full oversikt over, men saken skal på nytt behandles når fylkestinget gjør budsjettregulering i sitt møte i mars 2022.

En del av inndekning for de to milliardene var å skyve på oppstart av Langsundforbindelsen i Karlsøy kommune. Forbindelsen er nå skjøvet helt til 2025 i fylkets økonomiplan, og i praksis er den skjøvet ut av investeringsprogrammet. Høyre foreslo sammen med Frp og KrF at det skulle gjennomføres en KS2 av prosjektet i 2022. Vi mener at det er bare en slik utredning og ny finansieringsplan som kan gjøre det mulig for fylkestinget å ta endelig stilling til prosjektet. En fortsatt forskyvning av en investering som har vært planlagt i 40 år er ikke ønskelig, og er spesielt krevende for innbyggerne i kommunen.

I Harstad skal det bygges ny videregående skole. Investeringen ble først vedtatt i Troms fylkesting i 2019, med en ramme på rundt 1 milliard kroner. Prosjektet har vært forsinket på grunn av forsinket fremdrift på reguleringsplanen. Det har blant annet vært uavklart hvordan et eventuelt samarbeid mellom Harstad kommune og fylkeskommunen om en idrettshall skulle være. Dette arbeidet ser vi nå er i sluttfasen, og vi håper prosjektet snart kommer i gang. En ny skole vil være et stort løft for Sør-Troms regionen, og spesielt viktig for elever og lærere her.

Andre investeringsprosjekter på utdanningssiden er oppgradering og nybygg av Ishavsbyen vgs og nytt internat på Bardufoss. Dette er prosjekter Høyre har støttet opp om, og ser frem til er ferdige.

I budsjettbehandlingen fikk Høyre også gjennomslag for et tilleggspunkt om at kontrollutvalget skal gjennomgå oppfølgingen av budsjettvedtak gjort i gamle Troms og gamle Finnmark knyttet til innsparinger og investeringsvedtak. Dette skapte furore i posisjonen ettersom Senterpartiet støttet forslaget, mens Arbeiderpartiet stemte mot. I oppslag i media kom det fram at Ap hadde truet med å gå ut av fylkesrådet, dersom Sp stemte for forslaget. Så langt har ikke det skjedd.

På vegne av Høyres fylkestingsgruppe,

Christine B. Killie, gruppeleder