Sjømat er Nord-Norges viktigste ressurs

Sjømat er en av de viktigste fremtidsnæringene for landsdelen vår.

Fiskeri

Denne våren skal Stortinget behandle «Kvotemeldingen», Meld. St. 32 (2018-2019). I denne stortingsmeldingen fremkommer det mange viktige og riktige tiltak for å ta fiskerinæringen inn i fremtiden. Samtidig så er det viktig at fiskerinæringen, som en subsidiefri og bærekraftig næring, gis gode og stabile rammevilkår for videre vekst.

I kvotemeldingen fremgår det et ønske om å opprette en statlig kvotebank. Troms og Finnmark Høyre er kritiske til dette. Det vil være naturlig å vurdere hvordan man beskatter fiskerinæringen i fremtiden, men det er ikke naturlig å beskatte kvotene, fremfor gevinsten. Fiskerinæringen selv har advart mot en innføring av en slik kvotebank.

NVE har uttalt et ønske om å bygge havvindpark vest for Sørøya i Finnmark, på fiskefeltet Råsa. Dette fiskefeltet er et av Norges viktigste fiskefelt, blant annet for skrei og sei. I tillegg er området viktig for havfugl-bestanden i området. Troms og Finnmark Høyre stiller seg kritiske til NVEs ønske om å ødelegge et av våre viktigste fiskefelt for store havvindmøller.

Troms og Finnmark Høyre vil:

 • Si nei til innføring av statlig kvotebank
 • Si nei til bygging av havvindpark på fiskefeltet Råsa vest for Sørøya i Finnmark
 • At ved strukturering og bortfall av strukturkvoter over 11 meter, skal kvotene tilfalle fartøyets faktiske lengde
 • At politikken i større grad må stimulere landing av fersk fisk. En ferskfiskbonus for trålere lik den som allerede er på plass for kystfiskefartøy, vil øke insentivene for trålereiere til å investere i ferskfisktrålere
 • Videreutvikle havbruksfondet for å sikre at overskudd i havbruksnæringen gir lokale ringvirkninger og inntekter

Turistfiske

Turistfiske er blitt en viktig næring og særlig i distriktene. I løpet av en tiårsperiode har lokale gründere etablert hundrevis av fisketurismebedrifter langs kysten. Næringen bidrar til verdiskapning og aktivitet i mange små bygder og grender. I samfunn der det tidligere var nedleggelser, lediggang og fraflytting ser man nå at turisme fører til optimisme, nyetableringer og flere arbeidsplasser. Fisketurisme har lokale ringvirkninger og bidrar til næringsaktivitet langs kysten, og er vel således den mest distriktsvennlige næringen som eksisterer.

Høyre må være en pådriver for å sikre ei bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av havfisketurisme som igjen bidrar til å sikre sysselsetting og bosetning langs kysten vår. Næringen trenger derfor forutsigbare rammevilkår og må styres av regelverk basert på kunnskap.

Om dagens regelverk for turistfiskenæringen fra 1. januar 2018 skal endres bør det gjøres basert på kunnskap og i samarbeid med bransjen selv.

Troms og Finnmark Høyre vil:

 • At regelverket for turistfiskenæringen skal utvikles basert på kunnskap og i samarbeid med næringen.
 • Styrke kontrollmyndigheten overfor turistfiskenæringen

Krabbekvoter

Krabbekvotefisket har gitt mange ringvirkninger i Øst-Finnmark siden dette ble innført som kompensasjon for de ødeleggelsene kongekrabben medfører på havbunnen. Dette har imidlertid også forårsaket et kunstig skille, midt i Finnmark, hvor fiskere i vest sliter med de samme utfordringene knyttet til ødeleggelser, men ikke har anledning til å utøve kvotefiske etter kongekrabbe.

Troms og Finnmark Høyre ønsker å skape bærekraftige, lønnsomme fiskerier i Finnmark. Både øst og vest for Nordkapp. Det innebærer at man nå må vurdere å utvide grensen for kvotefiske etter kongekrabbe vestover. Samtidig er det viktig at man, i takt med at kongekrabben sprer seg, har en dynamisk holdning til videre utvidelser senere. Fri fangst for å begrense spredning av kongekrabbe har ikke vist seg å ha den effekten man ønsket og det vil være bedre for fiskerne å kunne nyte godt av kvoter. Troms og Finnmark Høyre mener det må være opp til departementet å vurdere om det er mest hensiktsmessig å utvide dagens område vestover eller å opprette et eget kvoteområde vest for Nordkapp.

Troms og Finnmark Høyre vil:

 • Få på plass utvidelse av dagens kvoteområde snarest
 • Gjøre kvoteområdet til et dynamisk område som kan utvides ved behov, ettersom kongekrabben sprer seg langs kysten.
 • Avklare hvordan nye ressurser, som for eksempel snøkrabbe, skal beskattes

Turistfiske avkrabbe

En av de mange voksende næringene i Nord-Norge, er turistfiske etter kongekrabbe. I Øst-Finnmark og Sør-Varanger spesielt gir denne næringen enorme ringvirkninger lokalt. Det er derfor viktig å sørge for at denne næringen kan vokse, samt gi næringen gode konkurransevilkår. Samtidig vil det være viktig å sette klare forutsetninger om at turistfiskekvoter skal fordeles med klare retningslinjer, for å forhindre monopoldannelser.

Troms og Finnmark Høyre vil:

 • Jobbe for å utvide turistkrabbekvoten, både i størrelse og i geografisk omfang vestover
 • Jobbe for at det fastsettes tydelige retningslinjer for å forhindre monopoldannelser innen turistkrabbefiske

Enstemmig vedtatt på årsmøte i Troms og Finnmark Høyre26.01.2020