Slik får vi sterkere befolkningsvekst i Nord-Norge

Høyres toppkandidater i Nord-Norge presenterer 10 tiltak for å fremme bolyst og utvikling i landsdelen.

Toppene i Nord

Vetle Langedahl, 1. kandidat til Stortinget for Finnmark Høyre

Erlend Svardal Bøe, 1. kandidat til Stortinget for Troms Høyre

Bård Ludvig Thorheim, 1. kandidat til Stortinget for Nordland Høyre

Nord-Norge er mulighetenes landsdel. Ingen region i Europa er bedre posisjonert for fremtiden med ressurser som sjømat, mineraler, energi og naturopplevelser. Det er viktig for hele landets fremtidige velferd og utvikling, at mulighetene i nord forvaltes og utnyttes godt.

Arbeidsledigheten er lavere, og næringslivet i Nord-Norge går bedre enn i resten av landet. Likevel er befolkningsveksten i Nord-Norge svakere enn i resten av distrikts-Norge.

Vi trenger flere unge mennesker til å bo og satse i landsdelen for å styrke befolkningsveksten og gi næringslivet bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Derfor foreslår vi 10 tiltak som vi mener har reell og målbar effekt, og som kan føre til befolkningsvekst i Nord-Norge i tiårene fremover.

Ti tiltak for Nord-Norge:

  1. Flere må ta utdanning i nord. Vi vil øke antall studieplasser på universitetene. Universitetene må ta mer ansvar for å bygge ut desentralisert utdanning. Tiltakssonen skal videreføres, og flere yrkesgrupper bør få nedskrevet mer av studielånet om de velger å jobbe i Nord-Norge. Vi vil styrke lærlingetilskuddet med 25%, slik at det lønner seg å ansette lærlinger. Vi vil sikre fagkompetanse gjennom en nasjonal strategi for fagskolene.
  2. Mer læring, og mindre frafall i skolen. Vi vil ha flere helsesykepleiere på skolene, slik at elever som har det vanskelig skal få hjelp. Vi vil ha fraværsgrense i ungdomsskolen, fordi det å stille krav er å bry seg. Vi vil innføre kartlegging av barns grunnleggende ferdigheter i barnehagene, og innføre pålegg om å ta imot bistand om resultatene er for dårlige.
  3. Verne om EØS-avtalen. Nord-Norges viktigste handelsavtale skal ligge fast. Det må lønne seg å skape nye jobber og ansette flere, derfor vil vi ha lavere skattebyrde for bedriftene.  
  4. Skape flere helårsarbeidsplasser i fiskerinæringen. Fiskeri er framtidens næring. Vi vil ha en aktiv kystsoneplanlegging i nord som sikrer tilgang til nye produksjonsarealer, både i de nære kystområdene og i mer eksponerte havområder. Framfor å sende fisken rett ut av landet, vil vi skape flere arbeidsplasser gjennom at mer fisk foredles lokalt.
  5. Prøvebo-ordning for de som vil teste ut Nord-Norge. Etter modell fra Finland kan en slik ordning innebære gratis bolig i 90 dager hvor man bor og jobber i kommunen for å prøve ut om man trives der.
  6. Utvide trainee-ordningen. Vi vil gi lønnstilskudd på 25% av lønnen til bedrifter i Nord-Norge som går sammen om å tilby trainee-ordninger.
  7. Stedsuavhengige statlige arbeidsplasser. Du skal kunne jobbe i staten, men bo der du vil.
  8. Utvide husbanklånordningen for sesongarbeidere som vil bosette seg i Norge. Vi vil ha gunstige ordninger for at de bosetter seg permanent i landsdelen, blant annet med å utvide og målrette ordninger fra Husbanken.
  9. Vri flypassasjeravgiften vekk fra kortbanenettet. Kortbanenettet er en viktig del av infrastrukturen i Nord-Norge. Det må bli billigere å komme raskere frem, og tryggere hjem. 
  10. Bygge opp attraktive sentrumsområder og regionsentre. Vi vil ha en nærings- og sentrumsutvikling med stor grad av samarbeid mellom offentlige og private aktører, god samfunnsplanlegging med rask og effektiv saksbehandling som legger til rette for mer boligbygging og næringsarealer og bedre infrastruktur som veier og kollektivtilbud. Byene og regionssentrene må også legge til rette for grønn omstilling.

Les også: