Slik løfter vi Nord-Norge inn i framtida!

Følgende resolusjon ble vedtatt av Troms og Finnmark Høyres årsmøte i helga

Arbeid
Arbeid

Det er mye som går godt i Nord-Norge og vi har store muligheter til å utnytte ressurser og kompetanse i enda større grad enn i dag. På tross av dette synker befolkningsveksten i store deler av distriktene og andelen unge i landsdelen går ned. Befolkningsnedgang og fraflytting hindrer Nord-Norge i å ta ut sitt vekstpotensial og gjør det krevende for landsdelen å opprettholde velferden og verdiskapningen.

Troms og Finnmark er et fylke rikt på ressurser. Havet, fisken, industrien, landbruk, reiselivet og utdannings- og forskningsinstitusjoner har fortsatt stort potensiale for videre vekst. Skal Troms og Finnmark utnytte dette potensialet på en slik måte at det også medfører økt befolkning i regionen, er det avgjørende å legge til rette for fortsatt utbygging av infrastruktur og sikre tilstrekkelig areal til de ulike næringene.

Vi trenger en politikk som sier ja til mulighetene i nord. Ressursene må utnyttes på en bærekraftig måte for å skape nye arbeidsplasser og ringvirkninger i regionen. Derfor trenger vi kommuner, fylkeskommuner og staten som positive tilretteleggere. Det innebærer at Høyre vil begrense Statsforvalterens muligheter for innsigelser slik at den ikke er en stopper for utviklingen.

Det trengs tiltak som bidrar til at flere flytter til Nord-Norge og at flere blir boende. For Troms og Finnmark Høyre er det viktig at det skal være attraktivt å bo i nord, slik at vi får en nyskapende og levende landsdel med puls og høy aktivitet.

Troms og Finnmark Høyre vil:

Utdanning:

 • Opprette flere studieplasser ved høyere utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge
 • Vil at universitetene skal ta mer ansvar for å bygge ut desentralisert utdanning
 • Vurdere om tiltak som nedskriving av studielån for enkelte nødvendige yrkesgrupper burde innføres ut over dagens tiltakssone
 • Øke lærlingtilskuddet med 25 % innenfor tiltakssonen
 • Få på plass en nasjonal strategi for utvikling av fagskolene
 • Bygge flere elevboliger og styrke laget rundt eleven
 • Styrke rekrutteringen av samiske lærere blant annet gjennom stipendordninger
 • Tilby sommerskole i samarbeid med næringslivet for yrkesfagelever

Arbeidsplasser:

 • Understreke viktigheten av EØS-avtalen for arbeidsplasser i hele vår region
 • Fjerne formueskatt på arbeidende kapital
 • Stimulere til fortsatt bruk av utviklingskonsesjoner i havbruket
 • Gi insentiver til modernisering og innovasjon av bearbeidingsindustrien for å sikre verdiskaping
 • Jobbe for lavest mulig toll på norsk fisk til Europa og verden
 • Tilrettelegge for å kunne ha en jobb i staten og samtidig være bosatt i distriktene
 • Bidra til at statlige arbeidsplasser også etableres utenfor de store byene i Norge
 • Støtte utvikling av dataspillteknologi og gi gode rammebetingelser for å styrke profesjonell spillutvikling

Utvikling av lokalsamfunnene i nord:

 • Gi tilskudd til kommuner som ønsker å tilby prøvebo-ordning for tilflyttere med kompetanse lokalsamfunnet trenger
 • Satse på sterke regionsentre i landsdelen
 • Fjerne flypassasjeravgiften
 • Kartlegge mineralressursene i Troms og Finnmark, og legge til rette for at disse kan utvinnes med lokale og regionale ringvirkninger som bidrar til det grønne skiftet
 • Flytte noen av Statsforvalternes oppgaver til fylkeskommunen for å sikre politisk involvering i beslutninger
 • Videreutvikle det arktiske landbruket, slik at kortreist mat med høy kvalitet kan bli en enda større del av det nordnorske konsumet
 • Ta samfunnsansvar og bidra til overgangen til en grønn omstilling
 • At det offentlige må bruke sin innkjøpsmakt til å bidra til det grønne
 • Stimulere til at eksisterende vannkraftanlegg oppgraderes og se på behovet for etablering av nye anlegg

Infrastruktur:

 • Ha en fortsatt opptrapping av bevilgningene til fylkesveiene
 • Ha på plass en snarlig løsning av eierforhold og finansiering av fiskerihavner.
 • Jobbe for økte rammeoverføringer til skred og ras forebygging
 • Ha en tilstrekkelig ferge og hurtigbåtkapasitet i hele fylket
 • Bygge ut fiber og 5G infrastruktur i hele regionen
 • At staten skal overta flere av de næringsrettede fylkesveiene
 • At kraftnettet bygges videre ut for å ha nok kapasitet til å møte industrien og regionens fremtidige behov
 • Jobbe aktivt for å gjøre Troms og Finnmark til et prøvefylke for elfly på kortbanenettet, i samarbeid med blant annet UiT – Norges arktiske universitet
 • Bygge ut jernbane for å stimulere til næringsutvikling og befolkningsvekt i nord
 • Jobbe aktivt for å gjøre Troms og Finnmark til et prøvefylke for elfly på kortbanenettet, i samarbeid med blant annet UIT-Norges arktiske universitetet

Troms og Finnmark Høyres årsmøte 17.-18.april 2021