Svalbards nestleder i lokallagstyret, Stein-Ove Johannessen, sin tale på Høyres landsmøte.

Videregående utdanning bør bli et satsningsområde i den nye svalbardmeldingen.

Som leder for det nordligste lokallaget til Høyre så ønsker jeg selvfølgelig å bruke min tid på Svalbard. Dagens regjering har nå meldt at de vil gå i gang med arbeidet med en ny Svalbardmelding. Svalbardmeldingene har historisk hatt bred forankring i stortinget og som det største opposisjonspartiet så forventer jeg at Høyre vil engasjere seg i arbeidet med den nye meldingen og vil være med å sikre at den nye Svalbardmeldingen viser en god og fornuftig retning, som gir forutsigbarhet for innbyggere og næring.

Et grunnprinsipp i forvaltningen av Svalbard er at man ønsker ro stabilitet og et norsk familiesamfunn. Hvordan oppnår man dette best? Ikke gjennom dagens iver etter å innføre begrensninger og nye reguleringer for oss som bor her nord. Ikke ved å frata innbyggerne stemmerett og redusere det norske demokratiet. Vi i Svalbard Høyre har tro på at dette kan oppnås ved en satsing på utdanning. Det viktigste grepet man har gjort for Nord-Norge var etableringen av Universitetet i Tromsø. På samme måte har etableringen av UNIS på Svalbard vært et viktig grep. Men om man ønsker å sikre et stabilt norsk familiesamfunn i Longyearbyen så vil et godt grep være å sikre og satse på videregående utdanning i Longyearbyen. Og dermed skape muligheter for alle. I dag er dette ikke en lovpålagt oppgave for Longyearbyen Lokalstyre, men noe vi selv har valgt å gjøre uten offentlig støtte. Men dette gir også et begrenset tilbud og medfører at de fleste ungdommene velger å flytte når man skal begynne på videregående. Da flytter også familien etter. I tillegg til UNIS så har vi spennende teknologibedrifter og et fantastisk reiseliv som begge skriker etter kompetent arbeidskraft. Hva er vel da bedre enn å legge opp til et utdanningsløp i samarbeid med disse næringene, som igjen sikrer rekrutering av lokal ungdom inn i disse næringene og norske familier som blir lengre, dette skaper ro og stabilitet, er fremtidsrettet og et rimelig tiltak. Derfor bør videregående utdanning bli et satsningsområde i den nye svalbardmeldingen.