Tidlig og tett på i skolen

Vi mener at skolen er det viktigste verktøyet vi har for å gi alle barn muligheten til å oppnå sine drømmer, og denne stortingsmeldingen er et viktig bidrag for å klare det.

En av de største utfordringene i den norske skolen er at barn og unge ikke får den hjelpen de trenger tidlig nok. Vi vet at en god start i barnehagen, og mestring av grunnleggende ferdigheter, har stor betydning for å lykkes på skolen.

I dag er det nesten tre ganger så mange elever som får spesialundervisning på ungdomsskolen sammenlignet med barneskolen. Vi vet også at hvert andre barn som får spesialundervisning får det av en ufaglært assistent. Dette viser at skolen fanger opp utfordringene for sent, og at store deler av apparatet rundt eleven ikke har den nødvendige kompetansen. Det er derfor på tide med et kompetanseløft innen spesialpedagogikk på alle skoler og barnehager.

For Høyre er det viktig at de som har størst behov for kompetente lærere og barnehagelærere får den hjelpa de trenger. Vi må sikre at vi fanger opp barn som sliter med språkvansker tidlig i skoleløpet slik at de kan få den hjelpen de trenger tidligst mulig. Regjeringen la derfor forrige uke frem en ny stortingsmelding «Tett på», der hovedmålet er å skape en skole med muligheter for alle. Det handler om hvordan vi klarer å se den enkelte elev og hvordan vi følger den opp.

Et av de viktigste tiltakene i stortingsmeldingen er å stille krav om at kommunene skal vurdere alle barns norskkunnskaper før de starter på skolen. Om man lykkes med det kan man allerede fra første klasse gi de barna som trenger ekstra oppfølging god hjelp, slik at de ikke trenger å dra utfordringen med seg videre i skolehverdagen år etter år. Målet må være at alle barn skal kunne lære sammen med sine klassekamerater, og ikke falle fra fordi de ikke kan lese eller skrive godt nok.

I tillegg fokuser meldingen på å bygge et sterkere lag rundt barna. For å kunne møte barn og unge med særskilte problemstillinger på en best mulig måte er det viktig at de blir møtt av et samlet team. Da er det avgjørende at skolen, faglærte og foreldre snakker sammen og spiller på lag. Stortingsmeldingen foreslår derfor blant annet hvordan PP-tjenesten, helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan samarbeide bedre eller slås sammen, og i tillegg inneholder den ulike lovforslag som skal sikre dette samarbeidet.

For Høyre er målet å alltid gi et godt tilbud tilpasset den enkelte – uansett bakgrunn, forutsetninger og behov. Barnehager og skoler må være tett på, og ha muligheten til å hjelpe barn og unge så tidlig som mulig i skoleløpet. Vi mener at skolen er det viktigste verktøyet vi har for å gi alle barn muligheten til å oppnå sine drømmer, og denne stortingsmeldingen er et viktig bidrag for å klare det.