Transport til veg og sjø

For å skape livskraftige samfunn i et langstrakt fylke må det legges til rette for gode samferdselsløsninger.

Uttalelse vedtatt på fylkesårsmøtet 5. februar

Troms og Finnmark Høyre mener det er viktig å skape trygghet og muligheter langs kysten og på veiene i fylket. For å skape livskraftige samfunn i et langstrakt fylke må det legges til rette for gode samferdselsløsninger. Flere veistrekninger i fylket har dårlig regularitet på grunn av veienes tilstand. Det fører til dårlig trafikksikkerhet og stor rasfare. Næringslivet og innbyggerne er avhengig av at rassikring og vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene prioriteres. Tilrettelegging av infrastruktur som offentlig kommunikasjon på sjø til veiløse kommuner og bygdesamfunn må vies oppmerksomhet. I tillegg må vi styrke bevilgninger til investeringer og vedlikehold av fiskerihavner. Dette vil skape muligheter for de som tørr å satse på kysten. Nye næringer gir optimisme og vekst.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp med 55 % innen 2030. For å nå klimamålene som er satt er det bred politisk enighet om å overføre gods fra vei til sjø. Dette målet må følges opp. Der det mest effektive virkemiddelet er økonomiske incentiver som gjør at godset overføres fra vei til sjø.