Trygghet utenfor allfarveien

Hjemler innenfor ulike spesialisthelsetjenester er viktige for samfunnsregnskapet og en trygghet for både ung og eldre befolkning i nord.

Resolusjon vedtatt av fylkesårsmøtet 5. februar

Sykehus skal gi folk livene sine tilbake. Og du skal ha trygghet for at du vil få hjelp i den mest skremmende og kritiske delen av livet, når uhellet er ute. Fundamentet for sykehus i distriktet er å kunne gi intensivbehandling og eventuelt respiratorbehandling der veiene er stengt, og fly og helikopter ikke kan lette. Det viktigste er at befolkning har trygghet i hverdagen. 

Livet kan ikke planlegges. Og man vet at jo lenger unna man bor et sykehus jo mer utfordrende kan det være å få livsnødvendig hjelp når man trenger det. Sykehus kan ikke være i hver kommune, men må være geografisk plassert for å sikre hjelp i kritiske situasjoner. Solberg-regjeringen stadfestet sykehusstrukturen og sikret forutsigbarhet og trygghet. Kritiske tjenester, som respiratorbehandling ved Kirkenes sykehus, må sikres lik forutsigbarhet og trygghet.

Forandring er nødvendig for å kunne bevare det som er viktig i et samfunn, og politikken må svare ut de utfordringene samfunnet til enhver tid står i. En fremtid med færre i arbeidsfør alder, og flere som trenger hjelp betyr at offentlig sektor må jobbe smartere og samarbeide mer. Det viktigste er ikke at hjelpen gis av offentlige ansatte, men at hjelpen gis. Sterke rehabiliteringstilbud i distriktene som i Alta og Skibotn gir mennesker fra hele Nord-Norge muligheten til å ta livet tilbake. Private og ideelle foretak som spesialiserer seg gir mer effektive helsetjenester og bidrar til å gi mer hjelp, ikke mindre. 

Endret demografi gir et større behov for helsetjenester i fremtiden. Høyre mener kunnskap og teknologi må være driveren for å sikre trygge tjenester i en fremtid med stadig færre arbeidere. Varme hender og kloke hoder vil være det som redder liv i fremtiden også, og ressursene som fordeles i spesialisthelsetjenesten må sikre at kompetansen og kunnskapen som er nødvendig for å redde liv også er tilgjengelig i distriktene. 

UNN har over år bygget opp et godt tjenestetilbud i distriktene i en landsdel der avstander, vær og vind er en utfordring og har sett verdien av å ha et godt ambulerende tilbud av spesialisthelsetjenester i landsdelen.

Hjemler innenfor ulike spesialisthelsetjenester er viktige for samfunnsregnskapet og en trygghet for både ung og eldre befolkning i nord.

Røntgentjeneste, dialyse, øre-nese-hals spesialist, øyelege, gynekolog og audiograf er viktige tilbud som kan være ambulerende virksomhet eller faste hjemler utenfor UNN må søkes opprettet eller opprettholdes der de er i dag.»

Troms og Finnmark Høyre vil:

  • At sykehuset i Kirkenes sykehus skal kunne gi respiratorbehandling.
  • At samarbeid med private og ideelle rehabiliteringstjenester i distriktene, som Alta og Skibotn, må forsvares og bidra til ressurseffektivisering i spesialisthelsetjenesten.
  • At det legges til rette for utbygging av flere tilrettelagte boliger for eldre i distriktene, såkalte trygghetsboliger.
  • Vurdere nye økonomiske ordninger for å rekruttere mer helsepersonell til Troms og Finnmark.
  • Utvikle desentralisere helse- og omsorgstjenester der det er hensiktsmessig, og gjerne i samarbeid med private aktører.
  • Styrke arbeidet med flere fleksible og desentraliserte utdanningstilbud innen helse- og omsorg.
  • Sikre gode pre-hospitale tjenester med høy kvalitet og legge mer til rette for digital hjemmeoppfølging.
  • Be Regjeringen i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2023 legge fram en helhetlig oversikt over hvilke konsekvenser utsettelsen av investeringsprosjekter i spesialisthelsetjenesten har for Helse Nord.
  • Legge bedre til rette for utprøving av velferdsteknologi og utvikling av helsenæring.