Vedtatte uttalelser

Uttalelser vedtatt av årsmøtet i Troms og Finnmark Høyre 24. og 25. februar 2018.

1.Fylkeskommunenes plikt til å sørge for elevhybler

Uttalelse vedtatt av årsmøtet i Troms og Finnmark Høyre

For Troms og Finnmark Høyre er det viktig at alle elever får mulighet til videregående opplæring. I fylker med stor geografisk avstand er det særdeles viktig med et godt botilbud til elever som er tvungne borteboere for å sikre disse mulighetene.

I opplæringsloven § 7-2 fremkommer det at fylkeskommunen har ansvar for å sikre borteboere losji og om nødvendig bygge elevhjem. Denne praksisen har vært praktisert ulikt i flere fylker og det er på tide at Kunnskaps- og integreringsdepartementet presiserer forståelsen av denne paragrafen, særdeles knyttet til fylkeskommunens ansvar for å bygge elevhybler.

Dersom vi skal gi alle elever muligheter til videregående opplæring, er noe av det viktigste vi kan gjøre å gi elevene gode rammer rundt opplæringen.


2.Mer valgfrihet i kommunene

Uttalelse vedtatt av årsmøtet i Troms og Finnmark Høyre

Troms og Finnmark Høyre vil skape et samfunn som gir mennesker mest mulig frihet til å kunne velge selv. Valgfrihet gir mennesker som trenger offentlige velferdstjenester et større mangfold av og kvalitet i tilbud, større innflytelse over eget liv og velferdstjenester som er bedre tilpasset den enkeltes behov.

Troms og Finnmark Høyre er glad for at regjeringen i Jeløya-erklæringen vil bidra til at kommunene i større grad legger til rette for fritt brukervalg innen hjemmetjeneste og hjemmesykepleie. Regjeringen ønsker også å legge til rette for å utvide bruken av objektive kvalitetsmålinger og målinger av brukertilfredshet i kommunene, og sikre åpenhet om denne kunnskapen.

Troms og Finnmark Høyre ber om at regjeringen i dette arbeidet sørger for at det utvikles standardiserte og sammenlignbare kvalitetsmålinger som tar kommunedata.no et steg videre. Dette vil være et virkemiddel for å kunne sammenligne ulike offentlige og private tjenestetilbud slik at disse kan lære av hverandre og at kvaliteten dermed heves. Det vil gi brukere og pårørende nyttig informasjon når de skal velge mellom de ulike tjenestetilbudene, og gi kommunene et viktig styringsverktøy.


3.Forutsigbarhet for regionale kulturinstitusjoner i nord

Uttalelse vedtatt av årsmøtet i Troms og Finnmark Høyre

Regjeringen har i Jeløya erklæringen uttalt at man skal legge til rette for forutsigbare rammevilkår for kunst- og kulturinstitusjoner, blant annet ved å vurdere modeller for mer forutsigbare tilskuddsordninger. Samt at offentlig støtte til kultur i større grad skal gå til fremvisning og ikke bare produksjon. Regjeringen skal også stimulere til geografisk maktspredning i kulturlivet.

Nordnorske kulturinstitusjoner bringer med sine kvalitetsforestillinger, kulturopplevelser ut til hele regionen med forestillinger og oppsetninger i alle de tre nordligste fylkene. Kultur er viktig og våre kulturinstitusjoner bringer oss sammen rundt felles kulturopplevelser. Reisekostnadene knyttet til fremvisning utgjør en stor del av kostnaden for de regionale kulturinstitusjonene i Nord-Norge, disse kostnadene er særegen for institusjoner med stort geografisk nedslagsfelt.

Hålogaland Teater, Nordnorsk symfoniorkester og Beivvàs har ett stort geografisk nedslagsfelt, og har forestillinger i hele regionen. Dette mener Troms og Finnmark Høyre skal gjenspeiles i rammen og finansieringen av regionale institusjoner og ber regjeringen vurdere en modell der er blant annet reisekostnadene knyttet til fremvisning skal gjenspeiles i tilskuddene.


4.Regionreformen gir nye muligheter for vårt nye fylke

Uttalelse vedtatt av årsmøtet i Troms og Finnmark Høyre

15. februar kom det til enighet mellom forhandlingsutvalgene til Troms og Finnmark. Det gjenstår fortsatt mye arbeid, men denne enigheten er avgjørende for etablering av den nye regionen Troms og Finnmark fylke. Målet med reformen er å sette fylkene bedre i stand til å levere viktige velferdstjenester med høy kvalitet. Fylkesinndelingen vil etter reformen være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene.

For Høyre er det viktigste elementet i reformen å legge til rette for å desentralisere flere statlige oppgaver, og dermed flytte makt og arbeidsplasser ut av hovedstaden og de største byene. Ved å styrke regionale arbeidsmarkeder med tilførsel av statlige arbeidsplasser, vil en bidra til å utvikle næringsliv i regionene. Avtalen som foreligger tar disse hensyn samtidig som den bygger videre på etablerte kompetansemiljø i region. Av den grunn ser Troms og Finnmark Høyre den framforhandlede avtalen som god.

I det videre arbeidet vil fylkestingsgruppene til Finnmark og Troms være tettere på både hva gjelder prosess og lokalkunnskap. Troms og Finnmark høyre har derfor full tillitt til at fylkestingsgruppene opptrer på en måte som gir et best mulig resultat for de respektive fylker og for det nye fylket Troms og Finnmark. Av den grunn ønsker ikke fylkeslagene å legge sterke føringer på fylkestingsgruppene, men ber fylkestingsgruppene ta med seg at dette er en desentraliserings reform som gir store muligheter for det nye fylket. Troms og Finnmark Høyre oppfordrer derfor fylkestingsgruppene og finne sammen i gode løsninger som ivaretar hele regionen og som sikrer god geografisk fordeling av aktivitet og arbeidsplasser. Kun gjennom samarbeid kan regionen utvikles.