Uttalelser vedtatt på årsmøte i Troms og Finnmark Høyre

På årsmøtet til Troms og Finnmark Høyre ble det vedtatt fem uttalelser. De finner du her.

Uttalelse nr 1: Fiskerihavnene må sikres tilstrekkeligfinansiering

Troms og Finnmark Høyre er fornøyd med at fylkeskommunene nå skal overføres ansvaret for fiskerihavnene. Dette vil være et viktig strategisk verktøy for å kunne utvikle regionen videre. Troms og Finnmark Høyre vil likevel understreke viktigheten av at det følger med tilstrekkelig finansiering til fylkeskommunene, slik at man kan drifte denne oppgaven på en god måte.

Uttalelse nr 2: En styrket forsvarspolitikk

Troms og Finnmark Høyre mener at sikkerhetssituasjonen og den økende usikkerheten i verden må føre til en fortsatt styrking av det norske forsvaret. Forsvarssjefens fagmilitære råd ble lagt frem i oktober 2019, og svarer på hvordan Forsvarssjefen mener vi må ruste oss for fremtidens utfordringer. Troms og Finnmark Høyre mener at regjeringen må følge opp Forsvarssjefens anbefalinger om et styrket forsvar, og at alternativ A i FMR må legges til grunn for regjeringens arbeid med langtidsplanen.

Uttalelse nr 3: Pendlerfradrag

Troms og Finnmark opplever stor mangel på arbeidskraft. Regionen er avhengig av å få tilført kompetent arbeidskraft for å klare oppgaven med å være en samfunnsutvikler, tjenesteleverandør og vekstmotor. I en tid med stor urbanisering og endringer i arbeidsmarkedet vil distriktene oppleve en større konkurranse med å få knyttet til seg arbeidskraft.

Troms og Finnmark Høyre ser med bekymring på de innskjerpelsene Stortinget har vedtatt i pendlerfradragene. Disse endringene medfører at det blir lite attraktivt å være pendler, og vanskeligere for distriktene å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Innskjerpelsene er derfor ikke distriktsvennlige.

Troms og Finnmark Høyre ber Regjeringen om å styrke fradragsordningen for pendlere.

Uttalelse nr 4: Hålogaland teater må fortsatt værestatlig finansiert

Troms og Finnmark Høyre mener at Hålogaland Teater skal være finansiert sånn som i dag, med minst 70% statlig tilskudd. Dette på bakgrunn av den viktige nasjonale betydningen av teateret.

Uttalelse nr 5: Ja til helårsfergeBotnhamn-Brensholmen

Troms og Finnmark Høyre har som mål at næringsutvikling og bosetting i distriktene skal styrkes. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet lanserte høsten 2019 at staten vil stille opp med midler i et spleiselag med fylkeskommunen for å få på plass en helårsferge mellom Botnhamn og Brensholmen.

Troms og Finnmark Høyre er svært fornøyd med at staten bidrar med halvparten av utgiftene for å få dette tilbudet på plass, mens fylkeskommunen vil måtte dekke resten. Troms og Finnmark Høyre forutsetter at fylkeskommunen følger opp med resterende midler. Et slikt fergetilbud vil være positivt for vekst og utvikling av lokalsamfunn og reiseliv i regionen.