Veiløsninger i Sør-Troms

Troms og Finnmark Høyre vil jobbe aktivt for at helhetlig gjennomføring av veiprosjekter i Sør-Troms og nordre Nordland vektlegges og innarbeides ved neste rullering av NTP.

Regjeringen har gjennomfører tidenes samferdselssatsing i nord. Nord Norges største samferdselsprosjekt skal startes i 2019/2020 – «Hålogalandsveien» (E10) kostnadsestimert til 9,2 mrd.

Hålogalandsbrua nord for Narvik åpnet 9 desember, 2018 og veipakke Lofoten ligger inne for oppstart i neste NTP-periode. Prosjektene er av svært stor betydning for Hålogalands-regionen og binder sammen hele regionen i en øst-vest korridor. Det er sentralt da denne korridoren gir effektiv tilgang til jernbanen i Narvik samt grensen til EU/Sverige.

Troms og Finnmark Høyre vil påpeke viktigheten av mest mulig sammenhengende veiutbedringer og effektiviteten i å bygge sammenhengende systemer. Dette betyr at armene/endestrekningene til Harstad (Rv83), Evenes, gjennom Narvik og til Sortland (Rv85) bør finansieres og bygges samtidig med det øvrige av Hålogalandsveien.

Videre vises det til gjenstående prosjekt med undersjøisk kryssing av Tjeldsundet (mellom Sandtorg og Fjelldal) som del av øst-vest korridoren. Dette er en viktig sak for å få til en best mulig knytning mellom Narvik/Evenes og Vesterålen/Lofoten.

Troms og Finnmark Høyre vil jobbe aktivt for at helhetlig gjennomføring av veiprosjekter i Sør-Troms og nordre Nordland vektlegges og innarbeides ved neste rullering av NTP.