Vi må bekjempe arbeidslivskriminaliteten!

Følgende uttalelse ble vedtatt av Troms og Finnmark Høyres årsmøte i helga

A-krim
A-krim

Troms og Finnmark Høyre er tilfreds over den forsterkede innsatsen mot arbeidslivskriminalitet fra regjeringen. Blant annet er det opprettet flere a-krimsenter, innført strengere straffer, samt endret lover for økt samhandling mellom etater som enklere avdekker lovbrudd.

Nå er tiden inne for å få på plass et eget a-krimsenter i Troms og Finnmark. Stor vekst innen sjømatnæringen, reiselivet og bygg- og anleggsbransjen underbygger behovet for å ha slike ressurser tett på i landsdelen for å avdekke og slå ned på uregelmessigheter. Det tverretatlige a-krimsamarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er sentralt i innsatsen med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Gjennom den senere lovendringen fra regjeringen vil det også bli enklere informasjonsdeling mellom etatene, mer effektiv inndragning, bedre tilgang til konkursopplysninger og straff for stråmannsvirksomhet.

Troms og Finnmark Høyre vil peke på at arbeidslivskriminaliteten er sammensatt og må bekjempes gjennom felles innsats fra flere offentlige myndigheter. Gjennom felles kontroller kan etatene ta i bruk effektive sanksjoner for å begrense eller stanse de kriminelle aktørene, slik som overtredelsesgebyr, tvangsmulkt, beslag og inndragning, stans av virksomheten eller bortvisning. Så langt er det etablert sju a-krimsentre hvor etatene er samlokalisert. Neste etablering må bli i Troms og Finnmark.