Vil bygge ut mer kraft i Nord-Norge

Tilgangen til ren og fornybar kraft er avgjørende for vekst og utvikling i nord.

Ståle Sæther, Geir-Inge Sivertsen og Anders Tørresen.

Av: Anders Tørresen (Unge Høyre), Ståle Sæther (1. nestleder), Geir-Inge Sivertsen (leder)

Lave strømpriser er et viktig konkurransefortrinn og gjør landsdelen vår attraktiv for etablering av industri og arbeidsplasser, noe som trekker innbyggere til nord.

For øyeblikket opplever Troms og Finnmark et kraftoverskudd. Samtidig vil planlagte industrietableringer og elektrifisering av eksisterende næringsliv gjøre at vi om få år vil få et underskudd på kraft. Skal vi unngå høyere strømpriser for folk og næringsliv i Nord-Norge, er vi derfor nødt til å bygge ut mere kraft.

Kraftutbygging er ofte kontroversielt og utfordrer både natur- og miljøhensyn. Likevel er de samfunnsmessige ringvirkningene av å bygge ut mer kraftproduksjon større enn ulempene.

Først og fremst må vi prioritere å oppgradere eksisterende vannkraft og bygge ut vindkraft til havs. Samtidig er vindkraft på land den mest lønnsomme og effektive kraftkilden, og kan bidra til å øke kraftproduksjonen relativt raskt. Skal videre utbygging av vindkraft på land ha legitimitet i befolkningen, er det viktig at vertskommunene må få mer igjen av kraftinntektene.

For å sikre god kraftforsyning også i fremtiden, vil i tillegg til å måtte bygge ut mer kraft, også sørge for god overføringskapasitet i det sentrale og regionale kraftnettet. Dette er blant annet fordi de nordligste fylkene har ulike naturgitte forutsetninger for kraftproduksjon. Mens Nordland har mye vannkraft, har Troms og Finnmark langt mindre. Bedre overføringskapasitet mellom regionene er derfor viktig om vi skal utnytte energiressursene våre på best mulig måte.

Ettersom det regionale kraftnettet har begrensninger og er flere steder en flaksehals for videre industriutvikling, er behov stort for å utvikle bedre overføringskapasitet rundt om i fylket. Et eksempel på dette er utbyggingen av ny 420kV linje mellom Skaidi og Varangerbotn, som er viktig for å sikre energiforsyningen i Øst-Finnmark.

Fylkeskommunene og kommunene i nord må gjennom sitt eierskap i kraftselskapene sørge for å prioritere oppgradering og utbygging av nye kraftlinjer i regionen. I tillegg må Stortinget og Regjeringen se på hvordan regelverket og virkemiddelapparatet kan brukes for å sikre en raskere behandling og bedre oppgradering og utvikling av kraftnettet.

Videre mener Troms og Finnmark Høyre at fylkeskommunen må ta initiativ til å utarbeide en regional plan for energiutvikling i Troms og Finnmark. Dette arbeidet må gjerne gjøres i nært samarbeid med Nordland Fylkeskommune. Målet må være å utrede hvordan vi skal kunne øke produksjonen av mer ren og fornybar kraft i Nord-Norge. Vi tror det er et stort potensiale for å øke kraftproduksjonen i nord. Det er avgjørende for å få til den veksten og utviklingen vi ønsker i regionen. Det haster med å få fortgang i utbyggingen av kraftproduksjon og strømnett i landsdelen dersom vi skal lykkes med å få til vekst og utvikling. Da må vi ta i bruk alle mulighetene vi har, og vi må ha klare og tydelige politiske prioriteringer. Troms og Finnmark Høyre er beredt til å ta ansvar for å prioritere en framtidig kraftutvikling i nord.