Søk
F.v: Kent Gudmundsen, Odd  Henriksen, Frank Bakke-Jensen, Margunn Ebbesen og Regina Alexandrova

Høyre baner vei i Nord-Norge

Høyres Nord-Norgesbenk på Stortinget er storfornøyd med vegsatsingen i egen landsdel så langt.

Høyres Nord-Norgebenk på Stortinget er storfornøyd med vegsatsingen i egen landsdel så langt. Etter regjeringsskiftet har det blitt et taktskifte i veibyggingen i Nord-Norge. Investeringene har økt, veiene blir vedlikeholdt slik at vedlikeholdsetterslepet nå endelig går ned og tilskuddene til fylkesveier har skutt i taket. 

Her er de viktigste fakta om tidenes satsing på nordnorske veier:
Over en dobling i riksveiinvesteringene til landsdelen, fra ca. 1 mrd.kr i året under de rødgrønne til over 2,5 mrd. i året med dagens regjering. På to år har dermed Høyre/Frp-regjeringen bevilget like mye til Nord-Norge som de rødgrønne gjorde på sine siste fire år.(1) 
–  Regjeringen ligger 50 % over det planlagte rødgrønne nivået på tilskudd til fylkesveier – det har så langt gitt Nord-Norge 200 mill. kr mer – og nesten 600 mill. kr totalt.  
Kraftig satsing på vedlikehold av vei gir ny asfalt og redusert forfall over hele Nord-Norge.
Bompengebelastningen er redusert med over 700 millioner kroner, og mer skal det bli!


Dobling i riksvegbevilgningene – mer på to blå år enn fire rødgrønne år

I perioden 2010 til 2013 fikk Nord-Norge i gjennomsnitt om lag 1 mrd. kr i året i riksveiinvesteringer. Det utgjorde under 15 % av riksveibevilgningene totalt.  Etter regjeringsskiftet har dette økt betraktelig, og i 2014 og 2015 har Nord-Norge fått riksveiinvesteringer for over 2,5 mrd. kr i året, sammen med en kraftig økning i bevilgningene totalt, så utgjør det over 20 % av bevilgningene. 

Totalt har altså Nord-Norge fått mer i riksveiinvesteringer på 2 år med Høyre-Frp-regjering (om lag 5 mrd.), enn de siste fire årene de rødgrønne styrte (om lag 4 mrd.).Dette vil bare fortsette å øke i årene fremover med full drift på de nye prosjektene E6 Helgeland, Innfartsveiene til Harstad (Rv83), Hammerfest og Kvalsund (Rv94) og Bodø (Rv80), E105 til Russland og mer til.

Vedlikehold av riksvei – vedlikeholdsetterslepet går ned

Det har vært en kraftig økning i vedlikehold. 2015 er første gang på flere tiår at forfallet på riksveiene stanses og vedlikeholdsetterslepet faktisk reduseres. Det blir bedre veier, ikke dårligere veier i år. Satsingen på veivedlikehold har økt om lag 67 % i forhold til det rødgrønne forslaget til 2014-budsjett. Det gir resultater. Aldri har det blitt asfaltert mer vei enn i år. 


Fylkesveier – Økning på 125 % nasjonalt – over hver fjerde krone til Nord-Norge. 

Regjeringen har trappet kraftig opp satsingen på fylkesveier. I Nasjonal transportplan er det lagt opp til at det årlige gjennomsnittet i bevilgningene skal være 688 mill. kr i årene 2014 til 2017. Til nå har Høyre/Frp-regjeringen lagt på bordet 1039 mill. kr årlig. Av de 44 000 kilometerne med fylkesveiene i landet ligger 8530 km i Nord-Norge (19 %). Likevel går hele 28,5 % av tilskuddet til fylkesveier til landsdelen vår – godt over hver fjerde krone. I 2014 og 2015 har til sammen over en halv milliard kroner (590 millioner) blitt overført til fylkesveiene i Nord-Norge. Skulle man lagt til grunn det rødgrønne nivået på fylkesveisatsing ville dette vært 200 millioner lavere, bare 390 mill. kr.


–  Nordland   2014: 113,9 mill. kr     2015: 194,6 mill. kr

Troms           2014: 85,1 mill. kr             2015: 132,3 mill. kr

Finnmark   2014: 28,5 mill. kr     2015: 35,6 mill. kr

Nord-Norge 2014: 227,5 mill. kr 2015: 362,8 mill. kr


Prosjekter som er satt i gang av regjeringen:
Regjeringen har gitt klarsignal, og fremskyndet en rekke prosjekter over hele Nord-Norge.

E6 Helgeland – bygging startet på Helgeland Nord. Prosjektet vil gi 00-150 arbeidsplasser i året. 300 mill. kr økt statlig andel, vil spare bilistene for over 400 mill. kr (2)
Rv 83 Innfartsveien til Harstad (del av Harstadpakka)
Rv 80 Innfartsveien til Bodø (del av Bodøpakka)
Rv 94 Innfartsveien til Kvalsund og Hammerfest (fremskyndet fra etter 2018 til 2015).
E105 Kirkenes – Russland fått økt bevilgning og mer effektiv gjennomføring.
KVU Fiskebøl – Å: Satt i gang og mottatt. (3)
Vi fremskynder tunnel i Tjernfjellet, som har vært etterlengtet i tiår. (prosjektet skulle hatt oppstart en gang etter 2018, får oppstart i 2015).
Vi fremskynder nye løsninger i Kvænangsfjellet. 
Fremtidsrettet trasévalg for E8 inn til Tromsø er tatt, etter tiår med ubesluttsomhet. 


Satsing utover Nasjonal transportplan (NTP)
Det blir ofte hevdet at regjeringen «bare følger opp Nasjonal transportplan». Det er helt riktig at regjeringen følger opp NTP, noe annet skulle bare mangle. Men det er ikke gitt at Nasjonal transportplan følges opp bare fordi den finnes. Med den forrige regjeringen ble 22 prosjekter i Nasjonal transportplan forsinket av ulike årsaker, blant annet grunnet for lite penger. I Nord-Norge ble tre prosjekter forsinket på grunn av vesentlige lavere bevilgninger enn forutsatt i NTP (4)

E6 Helgeland Brenna – Brattås – Lien
E8 Riksgrensen – Skibotn
E105 Storskog – Hesseng


Med denne regjeringen er flere prosjekter fremskyndet i forhold til Nasjonal transportplan


E6 Tjernfjelltunnelen (skulle startet en gang etter 2018, starter i 2015).

E105 Kirkenes – Russland er slått sammen til et samlet prosjekt som gir bedre massebalanse og mer rasjonell anleggsdrift.
Rv 94 Skaidi – Hammerfest (skulle startet en gang etter 2018, starter i 2015) – bygging for 250 mill. kr er i gang nå. (5)
E6 Kvænangsfjellet

Enda mer legges det til rette for at mer kan settes i gang tidligere enn før, gitt at det prioriteres i NTP:

E10/Rv85/Rv83 Hålogalandsvegen mellom Evenes, Harstad og Sortland planlegges nå slik at den kan ha oppstart i 2017, om den fremskyndes i neste NTP:
I den NTP som de rødgrønne la frem ligger kun en begrenset versjon av prosjektet «E10/Rv85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt» (ca. 81 km) inne, med om lag 50 % finansiering (6) innenfor planperioden (2018-2023). Det vil si at byggestart var planlagt om lag i 2022. (7) 
På grunn av at regjeringen har sagt prosjektet skal være et offentlig-privat-samarbeid er finansieringen i boks, og fordi det er statlig plan på prosjektet går det i rekordfart. Et slikt prosjekt ville med «normalt» tempo kunne ta 5 år å planlegge. Nå planlegges det på 2 år, og kan være byggeklart allerede i 2017. Håloglandsveien kan bli et nasjonalt eksempel på effektiv planlegging og gjennomføring. 

Kuttet en tidkrevende utredning på strekningen E6 Narvik – Alta, og går rett på mer detaljert planlegging for hvordan denne strekningen skal bli opprustet. 
E6 Sørfold skal vurderes som OPS-prosjekt, og vi planlegger det for å komme i gang med det. De 16 tunnelene på strekningen oppfyller ikke dagens krav til sikkerhet. Prosjektet ligger ikke inne i dagens NTP. Her kan det bli byggestart våren 2018(8), dersom det prioriteres i neste NTP.

Mindre bompenger for bilister og næringsliv

Bomstasjon i Alta er fjernet (spart bilistene for 310 mill. kr (9)  
Lavere bompengeandel på E6 Helgeland. Vi økte statens andel med 300 millioner, før skulle bilistene dekke en tredjedel, nå er det bare en femtedel. Vi kunne da fjerne bomstasjonen på Krokstrand som reduserte bompengekostnadene med 40 mill. kr. Vi gjorde også endringer i renteopplegget som sparte med det 70 mill. kr. (10) 
Lavere bompengenivå i Bodø-pakka og Harstad-pakka. 


40 års fergeavløsningordning på fylkesvegene
Regjeringspartiene har sammen med Venstre og KrF også sikret en 40 års fergeavløsningsordning for fylkesvegene. Dette gir mange prosjekter i nordnorske kystkommuner en langt bedre finansiering og mulighet for realisering av fastforbindelse. Slikt er viktig for regional utvikling, effektiv transport for næringsliv og gjør det enklere å øke bosettingen i disse områdene. Lederen av Ullsfjordforbindelsen uttalte at med denne endringen var nå forbindelsen så godt som fullfinansiert og bidrar til å kutte strekningen Tromsø – Alta med rundt ti mil. (11)


Prosjekter på andre ting enn vei:
Dunderlandsbanen (Mo i Rana) – gitt ordre om start detaljplanlegging av oppgradering på statens regning. ”Dunderlandsbanen” – en viktig strekning på Nordlandsbanen hvor Rana Gruver driver, og hvor målet er å øke kapasiteten på malmvognene med 50 %. 25 mill.kr
Bodø Lufthavn skal forbedres for å ta ned lengre fly. (12,13)
Tromsø lufthavn får etterlengtet oppgradering for internasjonal luftfart
Neste år starter arbeidet med nytt kryssningsspor på Ofotbanen til 600 mill. kr. (14) 
Utreder videre dobbeltspor på Ofotbanen – et prosjekt som ikke ligger i NTP. 
Skal utrede tunnel under Hadselfjorden for å binde sammen Lofoten og Sortland.
Utreder muligheten for en ny flyplass i Mo i Rana.
Opprusting av fiskerihavnene på Sommerøy og Napp er igangsatt. 


1 På grunn av forvaltningsreformen, der mange tusen kilometer vei ble overført fra staten til fylkene er det ikke mulig å sammenligne tall fra før 2010. Alle tall er prisjustert til 2015-nivå. 
2 Utregning fra at 2015-propen sier vel 900 mill. kr spares på E6 Helgeland Nord og E134 Seljord – Åmot. På E134 skulle det kreves inn ca. 500 mill. kr. 
3 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kvu-e10-fiskebol--a-i-lofoten-samferdselsministeren-har-mottatt-utredning-fra-statens-vegvesen/id2438087/
4 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=61412
5 http://www.ifinnmark.no/kvalsund/hammerfest/alta/forste-spadetak-pa-riksvei-94/s/5-81-100730
6 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=61161
7 Prosjektet er 1600/2770 = 57 % finansiert i NTP. Lagt til grunn 3 års byggetid betyr det byggestart i 2022. 
8 http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6sorfold/fakta
9 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-53-s-20102011/id629287/?ch=5
10 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/anleggsstart-for-e6-helgeland-nord---2.-september-2015/id2438093/
11 http://www.nordlys.no/samferdsel/ullsfjordforbindelsen/dette-er-stralende-nyheter/s/5-34-181335
12 http://www.an.no/nyheter/bodo/valg2015/bodo-blir-snuhavn-for-cruisetrafikk/s/5-4-157573
13 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/jumbojeter-kan-bli-en-realitet-pa-bodo-lufthavn-avinor-skal-utrede-oppgradering-av-rullebanen/id2438541/
14 https://web.retriever-info.com/go/?p=196145&a=32162&sa=2015607&x=8c49da276e36ef3932a705efbb0b7968&d=055122201509041eb8a6546b88bb3ce4eda4a99453cf69&s=55122