Søk

Infrastruktur nødvendig for effektiv samfunnsutvikling

Nord-Norge blir stadig oftere omtalt som mulighetenes landsdel. Vi har ressurser i havet, i mineraler, i petroleum, i befolkningen og i naturen. En fortsatt sterk satsning på samferdsel er derfor avgjørende. Veier, farleder, havner, flyplasser og fiber må henge sammen for at potensialet som ligger i personers mobilitet og import og eksport av varer og tjenester skal realiseres. Infrastrukturen må moderniseres og videreutvikles i takt med samfunnets behov.

Troms har utfordringer knyttet til topografi, geografi og klima. Dette gjelder særlig drift, vedlikehold og oppetid på vår infrastruktur. Nye prosjekter som muliggjør sikrere traseer og rassikring er nødvendig. Store verdier går hvert år tapt på grunn av at trailere blir stående og lasten forringes, falskehalser må derfor fjernes.

Etter forvaltningsreformen er fylkeskommunen den største veieieren i Troms. Det er et betydelig forfall på fylkesvegnettet. Troms Høyre er derfor enig med transportetatene i at det bør vurderes et eget program for å ta igjen etterslepet på fylkesveger. En gjennomgående premiss i NTP er omstilling til lavutslippssamfunnet, Troms Høyre mener effektive samferdselsløsninger og gode kollektivtilbud er nøkkelen for å nå målene i Paris avtalen.

Fergesambandene er en del av veinettet og er avgjørende for næringstransporter og bosetning. Troms Høyre er fornøyd med at fergeavløsningsmidler nå også gis for fylkesveiprosjekter og at rammen er satt til 40 år. En ordning vi ønsker å benytte oss av i forbindelse med realisering av Ullsfjordforbindelsen. Fergefri E6 vil være et større nasjonalt prosjekt som vi mener transportetatene bør vurdere videre.

Næringsaktivitet ligger ikke bare langs hovedkorridorene. Sjømat, mineral, petroleum, reiseliv, arbeidsmarked og bosetninger krever god infrastruktur til og fra hovedkorridorene. Sjømatnæringen står for ca. 16% av de registrerte veitransportene.

Troms Høyre mener derfor følgende må gis prioritet i planperioden:

E6 Kvænangsfjellet. Vegen er værutsatt, spesielt på vinteren med rasfare og vind. Som eneste norske hovedveg til Nord Troms/Finnmark, med økende transport av varer og tjenester, er det behov for å få en mer vintersikker veg. Vinteren 13/14 var det 44 stegninger (220 timer) og 16 kolonnekjøringer (70 timer). Eneste omkjøringsmulighet er om Finland, noe som medfører en omvei på 370 km.

E8, europaveg mellom Tromsø og grensen mot Finland ved Kilpisjärvi: Ny hovedinnfartsåre til Tromsø må realiseres i planperioden.  Utbedringer på vei Riksgrensen -Skibotn må gis prioritet.

Andre prosjekter langs E6 og E8 som vi også forventer å finne igjen i NTP er Skiboten del 2, Nordkjosbotn-Hatteng og Heia-Brandvoll.  E10 må realiseres på en slik måte at denne møter Harstadpakken.  Strekningen RV 83 er en flaskehals og en begrensning i forhold til utvikling av Harstad som regionssenter og logistikkmessig knutepunkt.

Troms Høyre mener at det er riktig å omklassifisere innfartsvegen til Finnsnes/Senja FV 855 og FV 86 fram til Gisundbru, samt FV 53 fra E8 til Grøtsund havn og innfartsveien til Skjervøy FV866. Dette på bakgrunn av vegenes strategiske- og næringsmessige betydning.

Jernbane: Dobbeltspor på Ofotbanen må fremskyndes. Troms Høyre mener at tiden er inne for også å vurdere utbygging av jernbane fra eksisterende infrastruktur og videre inn i Troms.

Havner og farleder: En større del av godset må gå sjøveien dersom vi skal nå målene om bedre framkommelighet, økt sikkerhet og mindre miljøskadelige utslipp i transportsektoren. For å sikre overføring fra veg til sjø må det etableres fleksible, moderne og frekvente sjøtransporttilbud som kan konkurrere med veitransport, også på kortere distanser.

Transportetatene mener at det bør opprettes en ny tilskuddsordning for utvikling av effektive og miljømessig gode havner. Troms Høyre støtter dette synet. Ordningen foreslås innrettet som støtte til investeringer i havner som kan bidra til å:

- utvikle havnene som et miljømessig godt energiknutepunkt for skipsfarten

- understøtte lokale og regionale areal- og næringsstrategier

- styrke havnen som intermodalt knutepunkt

Troms Høyre ser med bekymring på spriket mellom de økonomiske rammer i NTP forslaget og behovet for midler til nye investeringer, drift og vedlikehold.  Vi ser at viktige prosjekter for Troms kommer seint i planperioden eller faller ut. Troms Høyre forventer at minimum høy bane legges til grunn for NTP 2018-2029.