Hva mener Balsfjord Høyre

Lurer du litt på hva vi i Balsfjord Høyre står for? Hvorfor er det viktig å bruke stemmeretten til høsten, og stemme på oss? 
Med hjerte for Balsfjord

Høyre vet at vi sammen kan gjøre Balsfjord bedre. Vi som er glade i Balsfjord vil ha et nærmiljø som er trygt og mangfoldig. Selv om mye er bra i Balsfjord, er det ingen grunn til ikke å arbeide for å få det enda bedre. Derfor vil Balsfjord Høyre fortsatt arbeide for at innbyggerne i Balsfjord får reell innflytelse, medbestemmelsesrett og ansvar i egen hverdag.

For Balsfjord Høyre vil et aktivt og levende næringsliv være sentralt for å utvikle kommunen videre. Et aktivt næringsliv er nøkkelen for å kunne opprettholde og videreutvikle gode tjenestetilbud. Kommunal saksbehandling skal være effektiv slik at bedrifter og foretak som ønsker å etablere seg, kan komme i gang så raskt som mulig. 
Vi vet at frivillige organisasjoner, lag og foreninger spiller en viktig rolle i vårt nærmiljø. De legger ned en betydelig gratis innsats som kommer oss alle til gode. Balsfjord Høyre vil derfor oppmuntre til prosjekter i regi av lag og foreninger.

Trygghet i hverdagen er viktig for den enkelte innbygger i Balsfjord. For Balsfjord Høyre vil et lensmannskontor i kommunen, lokalisert til Storsteinnes, være en viktig faktor for å sikre tryggheten for den enkelte innbygger. Vi vil fortsatt arbeide for reduksjon eiendomsskatten og på sikt fjerne den.

Balsfjord Høyres intensjon er at innbyggerne møtes med positivitet og velvilje fra kommunens side. På den måten gir vi slagordet ”Balsfjord for framtiden” et mer reelt innhold.


Trygge arbeidsplasser

Et næringsfond som brukes for å fremme nye tiltak og prosjekter. Søknadene behandles fortløpende.
Kortest mulig respons - og behandlingstid for søknad om nye prosjekter eller næringstiltak.
En kommunal næringsavdeling med kompetanse for å rettlede det etablerte næringsliv og nyetableringer.
Faste og forutsigbare rammebetingelser i forbindelse med bedriftsetablering
Videreutvikle landbrukskontoret med sikte på økt tjenesteproduksjon og ytterligere salg av tjenester til                          andrekommuner.
Flere områder ferdigregulert for næringsetablering.


Kunnskap i skolen

Fortsatt sette av midler til etterutdanning av undervisningspersonell.
Balsfjord kommune skal være pådriver for holdningsskapende arbeid i forhold til barn og unge. Dette arbeidet            skal starte i barnehagen og systematisk fortsette i skolen. MOT og BRY´DÆ – skal fortsatt være en viktig                           holdningsskaper i Balsfjordskolen.
Vår ambisjon er å ligge over landsgjennomsnittet i nasjonale prøver.
Arbeide for å etablere et tilbud om ”Læring gjennom arbeid” for elever som trenger et alternativ til det                             ordinære skoletilbudet.
Åpne for at andre yrkesgrupper kan få jobb i skolen, eksempelvis miljøarbeidere.
Nulltoleranse ovenfor mobbing
Bedre samarbeidet mellom grunnskolen og den videregående skolen med tanke på å lette overgangen mellom         skolene samt minske frafallet i videregående.
Balsfjord Høyre vil arbeide for å styrke kompetansen i barnehagene og nytilsatte skal ha fagbrev som barne- og         ungdomsarbeider.
Kommunen skal tilby lærlingplasser innenfor sine tjenestetilbud. Dette er særlig viktig for å sikre rekruttering til         kommunen, og for at våre ungdommer kan få fullført sin fagopplæring i egen kommune.
Legge til rette for etablering av hybelhus for videregående elever på Nordkjosbotn.
Bygge en ny skole i Mestervik for å dekke skoletilbudet i Malangen.


Kvalitet og valgfrihet i helsevesenet

Fortsatt sette av midler til etterutdanning av helsepersonell.
Vi er positive til etablering og bruk av private omsorgstilbud.
Gi alle som har behov for pleie og omsorg rett til å velge mellom ulike tilbud.
Skape best mulig omsorgstilbud ved samarbeid med private og frivillige organisasjoner.
Legge til rette for gode avlastningstilbud.
Satse på gode og fleksible hjemmehjelpsordninger.
Legge til rette for møteplasser for eldre slik at ensomhet kan forebygges.
Styrke og videreutvikle tilbudet for mennesker med rus og psykiatriproblemer.
Kommunen skal være en aktiv tilrettelegger av antirusarbeid overfor barn og ungdom, eksemplifisert ved BULA.
Opprettholde legekontoret i Mestervik.


Raskere utbygging av vei og infrastruktur.

Balsfjord Høyre vil presse på ovenfor fylkeskommunen slik at veistandarden i vår kommune bedres.
Arbeide for å åpne landskapet langs veiene.
Balsfjord Høyre vil være en pådriver for videre utbygging av gang og sykkelstier.
Raskere utbygging av fiber / bredbånd i kommunen.
Legge til rette for at områder regulert for industri også får tilgang til bredbånd.
Videre arbeid med sentrumsutvikling på Storseinnes og Nordkjosbotn.