Tromsø Høyre ønsker endringer i langtidsplanen for Forsvaret

Årsmøtet i Tromsø Høyre vedtok denne helgen en resolusjon som omhandler endringer i langtidsplanen for Forsvaret som skal behandles på Stortinget i løpet av høsten. Tromsø Høyre er positiv til at regjeringen har fremmet en helhetlig og fremtidsrettet plan som tar tak i de utfordringene Forsvaret står overfor. 

- Forsvaret er ikke tilpasset den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står overfor i dag. Derfor er det nødvendig at kampkraften styrkes, og med det som er foreslått i langtidsplanen vil en sikre dette. Tromsø Høyre vil berømme regjeringen for det arbeidet som er gjort med å fremlegge en langtidsplan for forsvaret som styrker kampkraften og som sikrer et massivt løft for Forsvaret, sier Høyres gruppeleder, Erlend Svardal Bøe. 

Tromsø Høyre ønsker likevel å komme med to bemerkninger til langtidsplanen for Forsvaret. For Tromsø Høyre er det vanskelig å se for seg at Nord-Norges største by skal stå uten relevant militær helikopterberedskap i tilfelle krise og at kystjegerkommandoen i Harstad skal legges ned ut fra de kapasiteter avdelingen har. Derfor ønsker Tromsø Høyre med denne resolusjonen å sende klare signaler til våre stortingsrepresentanter om at 339-skvadronen med Bellhelikoptere på Bardufoss må videreføres og at kystjegerkommandoen på Trondenes i Harstad opprettholdes.

- Tromsø Høyre vet at våre stortingsrepresentanter jobber til det beste for at vi skal ha et sterkt forsvar i Nord-Norge. Tromsø Høyre ønsker derfor å støtte opp om dette arbeidet, og sende et tydelig signal til forhandlingene som skal skje på Stortinget, sier leder i Tromsø Høyre, Markus Akselbo Johansen. 

Resolusjonen i sin helhet kan leses her:

Tromsø Høyre ønsker endringer i langtidsplanen for Forsvaret

Det norske Forsvaret har over lang tid blitt bygd ned fordi det ikke har vært samsvar mellom økonomiske tildelinger og pålagte oppgaver. Dette har medført at forsvarets operative evne og kampkraft har blitt redusert. Forsvarets kapasitet til å løse det mest sentrale oppdraget, å hevde suverenitet og forsvare riktets territorielle integritet har blitt nedprioritert til fordel for å delta i og løse internasjonale oppdrag. 

Tromsø Høyre anerkjenner at deltagelse i internasjonale operasjoner er en vesentlig del av vårt medlemskap i NATO og egen kompetansebygging, og som sådan ikke kan sees separat fra forsvaret av statens territorium. 

Tromsø Høyre synes det er positivt at regjeringen har fremmet en helhetlig og fremtidsrettet plan som tar tak i disse utfordringene. Tromsø Høyre vil berømme det arbeidet som er gjort med å fremlegge en langtidsplan for forsvaret som styrker kampkraften og som baseres på rammer som muliggjør et massivt løft for Forsvaret.

Tromsø Høyre vil bemerke at det er to mindre endringer i planen Tromsø Høyre vil uttale seg skeptisk til. Det er vanskelig å se for seg at Nord-Norges største by skal stå uten relevant militær helikopterberedskap i tilfelle terrorangrep eller andre kriser der mobilitet og reaksjonsevne er nødvendig for å berge liv og verdier. Det er og vanskelig å se for seg at Hæren skal fratas en mobilitet de samme helikoptrene utgjør for Brigaden i Indre Troms.

For det andre ser Tromsø Høyre vanskelig at et forslag om å legge ned kystjegerkommandoen er rasjonelt ut fra de kapasiteter avdelingen har. I tillegg er det et vesentlig moment at avdelingen har betydelig med kamperfaring. 

En strukturell endring, herunder flytting av avdelingen, vil medføre en risiko for at denne erfaringen svekkes. I en situasjon der Forsvarets kapasiteter hviler mer og mer på avstands-leverte presisjonsvåpen, med spesialstyrker som ildledere, virker det lite hensiktsmessig å avvikle enheten. 

Tromsø Høyre støtter i store trekk Regjeringens historiske satsning på Forsvaret, og håper et samlet flertall på Stortinget følger dette opp, slik at man kan få forutsigbare rammer for Forsvaret i tiårene som kommer.

Tromsø Høyre vil arbeide for at tilstedeværelse, kampkraft og beredskapsevnen styrkes i nord, når saken kommer opp til behandling i Stortinget i høst. 

Tromsø Høyre vil:

• Be Stortinget videreføre 339-skvadronen med Bellhelikoptere på Bardufoss.

• Be Stortinget omgjøre forslaget om å legge ned kystjegerkomandoen, slik at denne bevares på Trondenes eller omlokaliseres på Ramsund.

• Støtte regjeringens forslag om å få gjennomført en vurdering av Hærens stilling i forsvaret av Norge.

• Benytte 2 % av BNP på Forsvaret i kommende periode.