Tromsø Høyres uttalelse om strukturendringer i Lånekassen

Tromsø Høyre har ved gruppeleder Erlend Svardal Bøe sendt en uttalelse til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om de foreslått strukturendringene i Lånekassen. Hele uttalelsen kan leses her:

I januar 2016 ble det fra administrasjonen i Statens Lånekasse for Utdanning satt ned en prosjektgruppe som fikk i mandat å gå gjennom Lånekassens organisering og lokalisering på seks kontorsteder. Bakgrunnen for at dette arbeidet ble igangsatt var at Lånekassen skulle bli mer digitalisert og automatisert, og at det derfor måtte ses på effektiviseringstiltak som kunne spare kostnader for å finansiere en digitalisering og automatisering av Lånekassen. I møte 26.08.2016 fattet styret i Lånekassen følgende vedtak:

«Styret foreslår å legge ned Lånekassens kontorer i Ørsta og Tromsø innen 1. januar 2020. Styret foreslår også at det innføres ansettelsesstopp i Bergen og at kontoret underlegges et annet kontorsted når antall medarbeidere er redusert under et visst nivå. Kontoret legges ned når det ikke er flere ansatte igjen. Det legges også til grunn en reduksjon av antall medarbeidere i Oslo.

Det bes om fullmakt fra Kunnskapsdepartementet til å legge ned Ørsta og Tromsø innen 1. januar 2020, og Bergen når det ikke er flere ansatte ved kontoret.

Styret legger til grunn at omstillingen gjennomføres i samsvar med direktørens beslutning etter drøftingsmøte med tillitsvalgte, se gjengivelse av drøftingsprotokoll ovenfor.»

Tromsø Høyre er ikke enig i dette vedtaket og stiller spørsmål ved om strukturprosessen Lånekassen har gjennomført de siste månedene har vært god nok. Tromsø Høyre har blitt gjort kjent med at prosjektgruppen som har ledet arbeidet med strukturendringer i Lånekassen har vært lite representativ med tanke på den nåværende strukturen, og at samtlige medlemmer i prosjektgruppen bor og jobber i Oslo, med en fra Trondheim. Da denne prosjektgruppen la frem sin rapport i juni skal alle de ansatte i Lånekassen kun ha fått 14 dager på seg til å svare og sende inn innspill. Dette er alt for kort tid når de vanlige arbeidsoppgavene skal gjøres samtidig. Tromsø Høyre har også blitt gjort kjent med at det kom inn over 100 innspill fra de ansatte til rapporten til prosjektgruppen, men ingen av disse innspillene førte til endringer.

Da regjeringen i 2014 presenterte nye retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner følgende: «Hovedregelen skal fortsatt være at nye og omlokaliserte statlige virksomheter og arbeidsplasser skal plasseres utenfor Oslo, og vi stiller nå tydeligere krav om at flere alternativer skal vurderes når statlige arbeidsplasser etableres eller ved større omorganiseringer som innebærer omlokalisering av virksomhet eller oppgaver». Tromsø Høyre mener regjeringen her har muligheten til å sette handling bak ord ved å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Lånekassen er en virksomhet som er digital og som kan lokaliseres hvor som helst. Kundene til Lånekassen vil kunne oppleve like god kundeservice og like rask saksbehandling enten det skjer fra Oslo eller andre steder i landet. Kompetent arbeidskraft finnes også flere steder i landet. Lånekassen er en liten og gjennomsiktig organisasjon som er enkel å organisere.

Tromsø Høyre ber kunnskapsministeren om å vurdere en større strukturprosess i Lånekassen og se på om den strukturprosessen som har foregått i Lånekassen har vært tilstrekkelig nok. Når det settes i gang strukturprosesser så må hele strukturen vurderes, og ikke bare deler av den. Alle kontorsteder må vurderes. Kunnskapsministeren bør vurdere å opprettholde regionskontorene i universitetsbyene og fordele IT, utvikling, stab, kommunikasjon og forskriftsforvaltning mellom regionskontorene på den mest effektive måten. Kunnskapsministeren bør også vurdere å flytte hovedkontoret til Lånekassen ut av Oslo for å følge opp regjeringens politikk om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Flytting av statlige arbeidsplasser bidrar til utvikling av sterke og attraktive regioner i hele landet.

Tromsø Høyre håper kunnskapsministeren tar denne saken på alvor og følger den opp videre.