Inderøy Høyres kandidater

Hva mener Inderøy Høyre

Lurer du litt på hva vi i Inderøy Høyre står for? Hvorfor er det viktig å bruke stemmeretten til høsten, og kanskje stemme på Høyre?

HØYRES FORMÅLSPARAGRAF:

«Høyre vil føre en verdikonservativ fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlaget, rettsstaten og folkestyret. Samfunnet er i stadig forandring og utvikling. Derfor må politikkens mål være å ta vare på enkeltmennesker og ikke systemer. Høyre vil bygge samfunnet på frihet, ansvar og mangfold.»

 • Høyre mener at et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av mennesker som er glade i lokalsamfunnet sitt, ikke gjennom statlig overstyring og detaljregulering.

 • Høyres politikk i Inderøy skal være helhetlig, ansvarlig og langsiktig, og den skal være bygget på tillit til det enkelte mennesket.

 • Inderøy skal være en kommune med muligheter for alle, gjennom positivitet, optimisme, pågangsmot, drivkraft og universell utforming.


VIKTIGE STANDSPUNKTER FOR INDERØY HØYRE:

 • Inderøy skal være den beste kommune å bo i.

 • Høyre ønsker et sterkere fokus på næringsutvikling og vil legge til rette for gode planer gjennom dialog.

 • Det er viktig å ha gode kommunale tjenester; ha tro på innbyggerne og lokaldemokratiet. Høyre vil sammen med innbyggere være aktive i prosesser med kommunestruktur-utredninger.

 • Inderøy Høyre sier nei til innføring av eiendomsskatt.

 • Eventuelle skolestrukturendringer skal være relatert til kvalitet og kunnskap.

 • Ha et aktivt skogbruk med fokus på tiltak som gir økt karbonfangst i skogen i Inderøy.INDERØY HØYRE VIL SETTE FOKUS PÅ ARBEIDE FOR:

   

GODE OPPVEKSTVILKÅR:

 • Kvalitet i både skole og barnehage. Med fokus på individuell tilpasning og mestring, og lærere som har gode muligheter for videreutdanning.

 • Videreutvikle samordningen i hele oppvekstløpet.

 • Være aktiv i utviklingen av Inderøy Oppvekst- og Kultursenter.

 • Fortsatt styrke yrkes- og utdanningsveiledningen.

 • Videreutvikle samarbeidet mellom skoleledelse, ansatte, foreldre/- foresatte og skoleeier.

 • Høyre vil innføre mer fleksible åpningstider i barnehagen.

 • Legge til rette for samordning mellom kulturskolen og grunnskolen.

 • Arbeide for å legge kulturskolen inn i SFO.

 • Gi mulighet for fritt skolevalg innenfor kommunen.

 • Realfagløft i ungdomsskolen.
GOD KVALITET I HELSE OG OMSORG

 • Skape det gode liv i et folkehelseperspektiv; Noe å leve AV, noe å leve I og noe å leve FOR.

 • Skape gode vilkår for mestring; bli sett, bli hørt, bli verdsatt.

 • En omsorg som vektlegger det enkelte menneskes valg, behov og likeverd.

 • Vektlegge frivillige organisasjoners betydning for forebyggende helsearbeid.

 • Et rehabiliteringstilbud til alle som har behov for det.

 • Satsing på velferdsteknologi.

 • Opprettholde et godt barnevern.


GODE LOKALSAMFUNN

 • Høyre vil være aktiv i arbeidet med stedsutvikling i alle grendene.

 • Støtte arbeidet med en flerbrukshall på Røra.

 • Vedlikeholde og utvikle kulturtilbudet gjennom et samarbeid mellom private, offentlige og ideelle aktører.

 • Sikre god og rask oppfølging av vedtatte planer.

 • Arbeide for prioritering av gang og sykkel-vei på 755 fra Gruva til Utøy.

 • Høyre vil styrke integreringsarbeidet.

 • Fortsatt null-toleranse for mobbing!


ET STERKT OG MANGFOLDIG NÆRINGSLIV:

 • Høyre vil sørge for at det er tilstrekkelig med næringsarealer tilgjengelig i kommunen.

 • Videreutvikle Lensmyra som næringspark.

 • Sikre og gjennomføre en god plan for bredbåndsutbygging i hele kommunen.

 • Høyre vil ha en god og tett dialog med næringslivet.

 • Høyre vil samarbeid med andre offentlige instanser for bedre samhandling.

 • Høyre vil være en pådriver for styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø og arealforvaltning.

 • Legge til rette for, og være en pådriver til utvikling av landbruket og etableringer av tilleggsnæringer.

 • Bidra til økt satsing på skogbruket gjennom tilrettelegging av økt avvirkning og stimulere til vegbygging.

 • Satse offensivt på opprustning av kommunale veier.

 • Styrke lærlinge-ordningen i kommunal regi.

 • Stimulere til prosjekter innen fornybar energi.