Politikk

Snåsa Høyre ønsker et godt og vekstkraftig lokalsamfunn. Målet er å skape en attraktiv og velfungerende kommune med arbeid til alle, god kommunal infrastruktur, et velutviklet helsevesen, en god skole og et yrende kulturliv.

Våre hovedsaker

Kommunestruktur/kommunereform

Den viktigste beslutningen for Snåsa de kommende årene er om vi skal bestå som selvstendig kommune, eller slå oss sammen med andre kommuner.

Jordbruk, skogbruk og reindrift

Primærnæringene er en av bærebjelkene for verdiskaping og sysselsetting i Snåsa. Framtidas utvikling krever nytenkning, nisjeproduksjon, større effektivitet og mer robuste enheter.

Arbeids- og næringsliv

Snåsa er rik på naturressurser, har et stort jord- og skog-bruksareal, er et sørsamisk sentrum og har et kompetansemangfold, som gir et godt grunnlag for næringsutvikling. Høyre vil sikre rammevilkår som skaper et lønnsomt næringsliv.

Industri, kunnskapsbaserte og tjenesteytende næringer

Næringslivet i Snåsa er i hovedsak tuftet på lokale ressurser. En videreutvikling av det eksisterende lokale næringslivet er viktig, men det bør også satses på nyetableringer.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Last ned vårt program her