Hvordan skaper vi muligheter for alle?

Alle har ikke like muligheter til å delta og bidra. Manglende kompetanse, utenforskap, helseutfordringer og for dårlig integrering hindrer mange å leve de livene de ønsker.

Vi må skape trygghet for fremtiden

Folk ønsker å forsørge seg selv, være en del av et felleskap, bli etterspurt og bidra med noe. Likevel har ikke alle like gode muligheter i livet. Dårlig helse, hull i CV-en, feil kompetanse eller at det er vanskelig å bli integrert i det norske samfunnet kan være grunner til dette. Høyres visjon er et samfunn med muligheter for alle. Da må vi løse de utfordringene som hindrer folk fra å leve det livet de ønsker.

Samfunnet skal stille opp og stille krav. Vi skal aldri gi opp folk. Oppgaven vår er å sikre at du kan ha trygghet for fremtiden din.

Utfordringer fremover:1. Manglende kompetanse hindrer folk fra å kunne delta i arbeidslivet

Hver fjerde ungdom fullfører ikke videregående skole. Det kan hindre dem i å leve gode og selvstendige liv. I dag er vitnemål etter fullført skole eller fagbrev viktig for videre utdanning eller jobb. Det er altfor stor forskjell på hvor godt skolen rundt om i landet klarer å løfte elevene. Man skal ikke få dårligere opplæring i Båtsfjord enn Bærum.

Utdanningen er billetten til arbeid, men i fremtiden vil vi trenge et klippekort – vi må lære hele livet. Selv med fagbrev eller en bachelorgrad i hånden vil vi ikke være ferdig utdannet. Ny teknologi gjør at jobber forsvinner, nye skapes og arbeidsoppgaver endres.

Vi må ha politiske løsninger som gjør at ingen i norsk arbeidsliv går ut på dato på grunn av manglende kompetanse.


2. Ikke alle får den helsehjelpen de trenger

Dårlig helse hindrer altfor mange i dag i å kunne delta å bidra i samfunnet. Stadig flere unge får psykiske helseutfordringer og mange med smerter, muskel og skjelettlidelser og utmattelsessykdommer opplever å bli kasteballer i systemet uten å få god nok hjelp. Dette er de sykdommene som fører til at flest faller ut av arbeidslivet. Fortsatt er det også for mange som venter for lenge på å få hjelp i sykehusene våre. Det betyr unødvendig lidelse, noen ganger forverring og sykefravær.

Vi lever lenger og blir stadig eldre. Det betyr også at flere vil ha behov for helsehjelp fremover. De neste årene vil 60 000 flere eldre ha behov for omsorgstjenester. Selv om velferdsteknologi vil være et viktig bidrag, vil det i noen kommuner ikke være nok folk til å gi alle eldre den hjelpen de har behov for. Flere eldre kommer til å ha god helse og ønsker å bidra til samfunnet. Men de blir skjøvet ut av arbeidslivet og samfunnet ellers ser ikke de ressursene de har.

Eldre blir også ofte møtt med omsorg etter sykdom, istedenfor behandling og rehabilitering som kunne gjort at de igjen kunne mestre sitt eget liv. Hvordan skal vi organisere helse- og omsorgstjenestene våre for å sikre eldre en verdig alderdom og hvordan skal vi skape et mer aldersvennlig Norge?


3. Altfor mange har ikke en jobb å gå til

Å ha en jobb å gå til betyr mye mer enn å motta lønn. Det er mye god helse i å kunne bidra, være en del av et felleskap og oppleve at noen trenger deg. Derfor må flere hjelpes inn i jobb og tilbake til jobb. Flere med hull i CV-en må få en sjanse. Å jobbe litt er bedre enn ingenting. Særlig gjelder dette for unge med psykiske lidelser, som i dag utgjør 70 prosent av alle som går på arbeidsavklaringspenger.

Arbeid er også veien ut av fattigdom. Nesten hele veksten i fattigdom i Norge siden 2004 har kommet blant innvandrere. Hadde yrkesdeltakelsen blant innvandrere vært lik som for andre nordmenn ville 90 000 flere vært i jobb. Når man ikke snakker norsk eller er i jobb, går man også glipp av muligheten til å vise hva man kan, til å få nye venner og ta del i det norske samfunnet.

Halvparten av alle flyktninger som kommer til Norge har kun fullført grunnskolen. Det gir dem et krevende utgangspunkt for å lære seg språket, ta utdanning og komme i arbeid.


Gi dine innspill!

Folk møter ulike hindringer som gjør det krevende å leve gode selvstendige liv. Vi trenger din hjelp til å finne løsninger. Gi dine innspill her!

Vil du lese mer om Høyres løsninger og resultater for å skape et samfunn med muligheter for alle kan du trykke her


Tilbake til hovedside