Verdal, en by for fremtiden?

Les Oddleiv Aksnes sitt leserinnlegg om sentrumsutvikling på trykk i Innherred 18.08.15

Verdal Høyre har som intensjon å skape en trygg og forutsigbar økonomi som grunnlag for fremtidige tjenester og forpliktende oppgaver.

Grunnlag for kommunens økonomi og tjenestetilbud er skatteinngang basert på arbeidsplasser for kommunens innbyggere. Skal vi få våre ungdommer og fremtidige generasjoner til å jobbe og bosette seg innen kommunen må vi gjøre det attraktivt for å fremme bolyst lokalt.

Derfor forsøker vi å gripe fatt i noe av det som mangler lokalt, bl.a. et levende sentrum for alle, gamle som ung. Tilbud for den fremtidige verdien, «den yngre og kommende generasjon», som skal være fundamentet i vår økonomi.

I dagens samfunn er det en tydelig trend at mye av vår aktivitet er fokusert og styrt omkring opplevelse og behov, derav handel. Dette er også en samlingsplass og sosial arena som styrer mye av vår fritid. Kjøpesenter og bredde i tilbud har blitt en del av dette. Samtidig ønskes det at alt dette skal være enkelt og lett tilgjengelig.

Jan Juberg beskriver i sitt innlegg i avisen 08.08.15 noen av sine synspunkter vedrørende dagens forhold innenfor den lokale handel og fremtidige utfordringer.

Mitt utspill i avisa 01.08.15, er å belyse en del av de problemer sentrum står ovenfor og de muligheter som kan finnes hvis en tenker helhetlig. Det fremstilles av Juberg som et angrep på eksisterende handel, men det er det selvfølgelig ikke, vi støtter opp og ser mye positivt i eksisterende virksomheter. Det er bredde og opplevelse vi etterlyser. Særlig tilbud for den yngre generasjon.

Samtidig gagner det ikke den lokale handel at vi har en betydelig handelslekkasje til våre nabokommuner. Denne utgjør flerfoldige hundre millioner kroner. Et bredt og tilfredsstillende tilbud lokalt hadde medført at denne handelslekkasjen hadde minsket betydelig, og vert et positivt bidrag til eksisterende handel, og et bedre skattegrunnlag for kommunale oppgaver.

Som politikere må vi tenke fremtidsrettet, helhetlig og i et langsiktig perspektiv, hvordan skal sentrum utvikles og se ut i fremtiden.

Ifht Verdal sentrum kan dette utvikles gjennom et samarbeid mellom flere aktører, kommune, grunneiere, næringsaktører, utbyggere og investorer. Muligheten ligger der nå, men da må kontakt etableres og det må jobbes mot et felles mål, skape et tilbud som blir attraktivt for «alle» Verdalingene å bruke.

Her kan tilgjengelighet, opplevelse for barn og voksne i forskjellige former, og et bredt handelstilbud for alle generasjoner kombineres under samme tak, sammen med de virksomheter som allerede eksisterer i sentrum.

En eventuell utbygging i sentrum, kan også bygges som et kombinasjonsbygg for mere allsidig bruk, som kommunal administrasjon og tjenester, ungdommens hus, lekeland, pub, utested, friluftscene, leiligheter, osv.

Alt mellom Vefa bygget og mot Jernbanegata er et potensiale for fornying og utbygging, samtidig en løsning på overbygg over Jernbanen. Med dette unngår vi også en fremtidig deling av sentrum med jernbanen.

En «vinn – vinn» situasjon for alle aktører, og grunnlag for et levende sentrum for fremtiden.

Skal man ha utvikling, må man ha visjoner. Å være tilfreds med hvordan en har det fører kun til stagnasjon.

Det er vi «Verdalingan» som kan skape et fremtidsrettet sentrum, med å støtte lokale initiativ og virksomheter ved å bruke disse.


Verdal Høyre

Oddleiv Aksnes

3. kandidat.